Újra forgalomba helyezés

2002.07.12. 11:22 -

Lehet-e a végleg kivont autót újra forgalomba helyezni?
Állítólag a helyi közlekedésbiztonsági felügyelet engedélyezheti, külön kérés alapján, de ez nem biztos.
Tisztelt Autójogász!

Régi autónkat egy Suzuki vétel folyományaként végleg kivontuk a forgalomból. Az autó nincs rossz állapotban, tervezem, hogy harminc éves korában (tíz év múlva) veterán autóként újra forgalomba helyezem. Addigra azonban sok tömítés, gumialkatrész tönkre fog menni, szintén használhatatlanok lesznek a kenőanyagok, akkumulátor, stb.

Kérdésem: Lehet-e a végleg kivont autót újra forgalomba helyezni?
Állítólag a helyi közlekedésbiztonsági felügyelet engedélyezheti, külön kérés alapján, de ez nem biztos.

Válaszát előre is köszönöm: Mihályi István

Tisztelt Mihályi András!

A forgalomból végleg kivont autót a megfelelő műszaki felkészítés után természetesen újra forgalomba lehet helyezni. Ebben az esetben úgynevezett
Műszaki Adatlapra kell vizsgáztatni, és ez alapján állítják ki az új forgalmi engedélyt.

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
(3) Ha a járműnek forgalmi engedélye nincs, de az időszakos vizsgálaton a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel, a területi közlekedési felügyelet Műszaki adatlapot ad ki, megjelölve abban a következő időszakos vizsgálat határidejét. A jármű forgalmi engedélyét a Műszaki adatlap alapján kell kiállítani.

Tisztelettel:
dr. Bodolai László

Adásvételi szerződés

2002.07.12. 11:20 - Autójogász

Ha magánszemélyek között történik, bruttó árat kell a szerződésre írni. A neven és címen kívül javaslom a személyi igazolványszám feltüntetését is.
Tisztelt Autójogász!

A segítségét szeretném kérni abban, hogy milyen adásvételi szerződési minta a legjobb? Hol lehet ilyeneket elérni?
Kölcsön és casco felvétele esetén mik azok a pontok amelyekre mindenképpen oda kell figyelni?
Előre is köszönöm segítségét
Gábor

Tisztelt Gábor!
A CompLex CD jogtáron található szerződésminta értelemszerű kitöltésével minden jogszabályi kelléknek megfelel. Ha magánszemélyek között történik, bruttó árat kell a szerződésre írni. A neven és címen kívül javaslom a személyi igazolványszám feltüntetését is. A CASCO szerződésnél mindenképpen érdemes azokra a pontokra figyelni, amely a felsorolja azokat az eseteket, mikor nem élhet a károsult a biztosítási igényével. Pl. pótkulcs elvesztése, ittas vezetés, egyéb bűncselekmény esetén bekövetkezett kár, stb. Továbbá az értékcsökkenés kiszámítása milyen képlet alapján történik, a szerződést mekkora díjfizetési késedelem esetén tekinti a biztosító automatikusan felmondottnak.

A kölcsön és lízingszerződéseknél érdemes kiszámolni előre mivel jár, ha a lízingelő-adós idő előtt akar kiszállni a szerződésből (előtörlesztési feltételek) továbbá a biztosítási díj totálkár vagy lopás esetén milyen módon történik beszámításra. Ha a lízingdíj összege tartalmazza a biztosítási díjakat, mindenképpen ragaszkodni kell egy olyan ponthoz, hogy a díjfizetés elmaradásával keletkezett bármilyen kár a lízingbeadót terheli.

A Jogtáron található minta a következő:

Adásvételi szerződés

létrejött egyrészről a HORUKK Szállító és Fuvarozó Kft. (Budapest XV.,
Gubacsi u. 77.) mint eladó - a továbbiakban Eladó -
másrészről Nagy Ferenc vállalkozó (Budapest XV., Erős u. 14.) mint vevő - a
továbbiakban: Vevő - között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

1.) Eladó tulajdonát képezi a XYZ-345 forgalmi rendszámú, Mercedes 611 Ka
típusú tehergépkocsi, melynek motorszáma: 123456XTG789, alvázszáma:
KA617722833.

2.) Eladó a tulajdonát képező gépjárművet eladja Vevőnek, aki azt
megvásárolja az általa megtekintett és ismert műszaki állapotban.

3.) A gépjármű vételára a Felek megállapodása alapján 600 000,- Ft + áfa, összesen: 750 000.-Ft, azaz Hetesszázötvenezer forint, melyet Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg, készpénzben köteles megfizetni oly módon, hogy intézkedik a vételár Eladó pénzintézeti számlájára (Gazdag Bank RT 234-567899) történő átutalásáról.

4.) Vevő a gépjárművet azon a napon veheti birtokba, amikor a vételár Eladó számlájára megérkezik.

Eladó kötelezi magát arra, hogy a birtokbaadással egyidejűleg kiadja Vevőnek a jármű műszaki eredetiségére vonatkozó, .... év .................... hó ... napján készült vizsgálati szakvéleményt, a törzskönyvet, a Szerződő Felek által kitöltött és aláírt új típusú állandó forgalmi engedély műszaki és
üzembentartói lapját, valamint a gépjármű szerviz-könyvét.

5.) Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező gépkocsinak általa ismert hibája nincs, korábban sérülése nem volt.
6.) Vevő köteles a birtokbavételtől számított 15 napon belül a tulajdonosváltozást a rendőrhatóságnak bejelenteni.
Budapest, .... év .................... hó ... napján.

HORUKK Szállító és Fuvarozó Kft. Eladó Nagy Ferenc Vevő
Előttünk mint tanúk előtt:
1.) Kovács István 1121 Bp., Liliom u. 7.
2.) Kiss András 1072 Bp., Margit u. 9.

Büntető önkormányzat

2002.07.02. 19:35 - Autójogász

Figyelembe véve a személyi és anyagi körülményeimet, továbbá azt az enyhítő körülményt, hogy elismertem a parkolást, ismét 10 ezer Ft-os büntetést szabtak ki.
Tisztelt Autójogász!

A következő ügyben szeretném a segítségét kérni. 2002. februárjában a XIII. kerületben, az út mellett, a füvön parkoltam. Az autómra rövid időn belül megérkezett a büntetés, amely szerint megsértettem a XIII. kerületi közterület-használatról szóló rendeletet (60/1995. (XII. 11.) 14/A és 14/B paragrafus), büntetésem 10 ezer Ft.

Ez ügyben egy meghallgatáson is megjelentem, ahol elmondtam, hogy a parkolást tábla nem tiltotta és a fűre sem volt tábla kitéve, hogy arra lépni tilos. Úgy érzem, amikor autóval közlekedem elsősorban a KRESZ-ben foglaltak az irányadóak nem pedig az aktuális került önkormányzati rendeletei (hiszen azokat táblával nem jelezik).

A meghallgatáson az érveimet elfogadták, ám ennek ellenére elég furcsa határozatot hoztak, ahol figyelembe véve a cselekmény tárgyi súlyát, jellegét és az én személyi és anyagi körülményeimet, továbbá azt az enyhítő körülményt, hogy elismertem a parkolást, ismét 10 ezer Ft-os büntetést szabtak ki.

Furcsa, hogy enyhítés után a büntetés összege változatlan maradt. Bár ez kevésbé zavar, mint az a tény, hogy konkrét ismeretek nélkül, gondolom a ruházatomból, leszűrték a személy és anyagi körülményeimet. Tehát összegezve: megbüntettek, mert nem ismertem egy helyi rendeletet és olyan helyen parkoltam, ahol ezt tábla nem tiltotta, a büntetés összegét pedig a vélt személyi és anyagi körülményeimhez igazították.

Még egy kedves furcsaság volt a szívhez szóló önkormányzati levélben, ahol azt közlik: "amennyiben a jövőben szabálysértést követ el, cselekményét szigorúbban fogom elbírálni". Mit jelent az, hogy a jövőben? Két év? Száz év? Ez az unokámra is átszáll? Az egész levél hitelét emelte az a tény, hogy senki nem írta alá.

Itt állok kezemben a kissé röhejes határozattal és hezitálok azon, hogy vajon most a KRESZ szabályain kívül be kell-e bifláznom esetleg az összes önkormányzati rendeletet is. Persze nem csak a budapesti kerületieket, hiszen sokat járok vidékre is. Kérném tehát, hogy a fent vázolt problémával kapcsolatban - miszerint egy olyan önkormányzati rendelet be nem tartásáért megbüntettek, amelyet a KRESZ előírásainak megfelelően táblával nem jeleztek - véleményét részemre elküldeni szíveskedjék.

Segítségét előre is köszönöm.
Tisztelettel:
Mihalek Géza
(2002. 06. 27.)

Tisztelt Mihalek Géza!

Tekintettel arra, hogy a sérelmezett határozatot nem ismerem, csak az Ön által közölt információk alapján tudok véleményt mondani. Az önkormányzatok - és nem csak a fővárosi önkormányzat - jogosult rendeletben szabályozni a közterületek használatát, beleértve a parkolás rendjét, beleértve az ezt szabályozó táblák szükségszerű kihelyezését. A szabálysértési törvény szerint Önt "visszaesőnek" két év eltelte után nem minősítheti a szabálysértő hatóság, és az esetet súlyosító körülményként sem
értékelheti. A jogszabályok nem ismerete nem mentesít senkit a felelősségrevonás alól, viszont az önkormányzatnak kötelessége táblával jelölni a megállási tilalmat, ha a KRESZ szerint alapesetben ez a tilalom nem áll fent. A megállni tilos tábla hiányára nehéz bizonyíthatóan hivatkozni, csak pld. ha a
környéket dátumos fényképezőgéppel lefényképezi, esetleg tanukkal igazolja, vagy helyszíni szemlét kér a tárgyalás során. Mivel alapesetben ritkán járkál az ember dátumos fényképezőgéppel, a többi lehetőség talán kivitelezhető, de egy bíróságig elvitt jogi procedúra költségesebb lehet, mint maga a büntetés mértéke.

Vonatkozó jogszabályok:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § szerint a fővárosi önkormányzat feladat- és hatásköre különösen h) rendeletében szabályozza a főváros parkolási és parkolásgazdálkodási rendszerét, a kiemelten védett és védett parkolási övezeteket, az alkalmazható várakozási díjak megállapítását, a közterülethasználatot és a közterület rendjét, a közterületfelügyelet szervezetét és feladatait;

A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 28. § szerint az olyan hátrányos jogkövetkezmények alól, melyeket jogszabály a szabálysértés miatti felelősségre vonáshoz fűz, az elkövető a büntetést vagy intézkedést megállapító határozat jogerőre emelkedését követő két év után mentesül.

Tisztelettel:
dr. Bodolai László

Erősen avultatott új autó

2002.07.02. 19:23 - Autójogász

Az autóba a gyári immobiliser mellé beszereltettem egy Titan-dypol sebváltózárat is, és részemről úgy gondoltam, mindent megtettem, hogy megnehezítsem az autótolvajok dolgát. Természetesen az autón 10 százalékos önrészű Casco biztosítás is volt az Alliance HB Rt-nél.
Tisztelt Autójogász!

A Totalcar-os internetes portálon folyamatosan nyomon követem a tanácsait, és eddig reméltem nem kerülök olyan helyzetbe, hogy nekem is élnem kelljen velük. Azonban sajnos most úgy néz ki, szükségem lenne a tanácsára.
2001.11.15-én vásároltam egy új Peugeot 206 típusú autót márkakereskedőtől, mely a rendelt extratartozékokkal együtt 2.730.000,- Ft-ba került. Az autóba a gyári immobiliser mellé beszereltettem egy Titan-dypol sebváltózárat is, és részemről úgy gondoltam, mindent megtettem, hogy megnehezítsem az autótolvajok dolgát. Természetesen az autón 10 százalékos önrészű Casco biztosítás is volt az Alliance HB Rt-nél.
Sajnálatos módon az autót 2002. 02. 08-án ellopták, hihetetlen módon elvontatva a ház elől, mivel a váltózárat nem tudták kinyitni. Ezek után megkezdődött a kellemesnek nem nevezhető eljárás. Ennek során a biztosító bekért tőlem minden papírt, többek között a váltózár kulcsait is.
A rendőrségi eljárás lefolytatása után megkaptam a biztosító elszámolását, mely egy kicsit egész más volt, mint amit én vártam. E szerint az éppen 3 hónapos autó (melyben igazoltan 4500 km volt), az eredeti 2,73M ft helyett csak 2,45M ft-ot ért. Ez, ha jól számolom, több mint 10 százalékos amortizáció.
Mindezek mellett a káresemény rendezésében a sebváltózár 45e Ft-os összege nem szerepelt.
Ezzel kapcsolatban lenne pár kérdésem, melyekben szeretném kikérni véleményét:
Én tudom rosszul, hogy a 6 hónapnál nem öregebb autók esetében nincsen amortizáció? Megtámadhatom-e jogi úton az ilyen nagy arányú amortizálást? Ha már bekérték a sebváltózár kulcsait, és azokat meg is tartották, nem kellett-e volna arra is kártérítést fizetniük? (Számlával igazoltan az autóba volt beépítve)
Segítségét előre is megköszönöm
Tisztelettel
Böle Ferenc
(2002. 06. 26.)

Tisztelt Böle Ferenc!

Ahhoz, hogy a feltett kérdéseire pontosan tudjak válaszolni, ismernem kellene az ön által megkötött casco szerződést, és a biztosító által kiadott általános szerződési feltételeket, illetve üzletszabályzatot.

Az amortizációval kapcsolatos szabályok a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényben találhatók, amely az amortizációs kulcsokat is ismerteti. Ezt a jogszabályt a biztosító maximum analógiaként alkalmazhatja az értékcsökkenésre, sokkal valószínűbb, hogy a
belső üzletszabályzata alapján számolta ki az értékcsökkenést, amely szabályzatot ön a szerződés aláírásával - még ha nem is olvasta el - elfogadott. Javaslom, hogy levélben kérjen felvilágosítást a biztosítótól mi alapján számította ki az értékcsökkenést, a válasz ismeretében lehet mérlegelni a továbbiakat.

A sebváltózár kulcsának benntartásával nem merül fel kártérítési kötelezettség, hiszen a kulcsnak önmagában nincs olyan értéke, amelyre kártérítési igényt alapozhatna. Egyszerűen vissza kell kérni, ha szüksége van rá. Ha elveszett, és ki tudja számolni kulcs értékét (műanyag fül 60 Ft, fémnyelv 221 Ft) - amelyet elég valószínűtlennek tartok - azt az összeget esetleg visszakövetelhetné a biztosítótól, de gyanítom, hogy a postaköltség is nagyobb lenne, mint amekkora összeget így bármikor is megkaphatna.

Összegzésül javaslom minden autótulajdonosnak, hogy mielőtt cascot vagy bármilyen biztosítási szerződést köt, alaposan tájékozódjon az összes szerződési feltételről, azokról is, amelyek a szerződések mögöttes részét képezik. Ugyanez vonatkozik a lízing és autóvásárlási kölcsönszerződésekre is, így később probléma esetén nem érhetik meglepetések.

Tisztelettel:
Dr. Bodolai László

Törött autó szalonból

2002.04.25. 22:01 - Autójogász

Akkor elkezdtem bontogatni az autót és bizony a kárpit alatt is és a hátsó ülés alatt is találtam üvegszilánkokat. Sőt a hátsó ajtóból a csavarok már legalább egyszer ki lettek lazítva (az összes), ugyanis a fejek el vannak egy kicsit nyírva és a festés is megkopott. Az üveges szerint az autó hátsó ajtaját nem kell megbontani, ha csak egy hátsó szélvédőt cseréltek, és főleg nem kell csavarozgatni.
Tisztelt Mándi Sándor,

Az ügyben írok Önnek levelet, hogy körülbelül 1,5 hete vettem egy autót (Fiat Seicento Sporting MS limited edition) szalonból. Az autó 5 hónapos és előttem egy női tulajdonosa volt. A gondom ott kezdődött, hogy édesapám, amikor megmutattam neki az autót (jó apukához híven) körbejárta 25-ször és
alaposan átnézte. Akkor azt mondta, hogy ez az autó át lett festve, mert a hátsó ajtónak más fényezése van, mint az autó többi részének.
Elhajtottam az öreget, hogy még a kákán is csomót keres, de csak beültette a bogarat a fülembe. Az ügynek akkor lett további fejleménye, amikor nagyon sajnálatos módon öt napja ellopták mind a 4 gyári könnyűfém kerekemet (összkár kb. 400 ezer HUF lesz) és elő kellett, hogy vegyem a pótkereket. Namost a pótkerék alatt tiszta üvegszilánk volt minden, ami laikusoknak is egyből elárulta, hogy itt bizony autóüveg tört. Akkor elkezdtem bontogatni az autót és bizony a kárpit alatt is és a hátsó ülés alatt is találtam üvegszilánkokat. Sőt a hátsó ajtóból a csavarok már legalább egyszer ki lettek lazítva (az összes), ugyanis a fejek el vannak egy kicsit nyírva és a festés is megkopott. Az üveges szerint az autó hátsó ajtaját nem kell megbontani, ha csak egy hátsó szélvédőt cseréltek, és főleg nem kell csavarozgatni.
A bizonyítékok mindenesetre magukért beszélnek. Az üvegszilánk valamiért ott van.
Átnéztem a szervizkönyvet, de nincs bejegyezve kár. Az adás-vételi szerződésben, amit az autószalonnal kötöttem (Fiat márkakereskedő) benne van, hogy az autónak NINCS eltitkolt hibája illetve ha van, akkor arról tudomásom van, és ami még ennél is fontosabb, hogy NINCS és NEM IS VOLT sérülése illetve ha volt, akkor arról tudomásom van. Ez után a szöveg után ott van egy kis hely, ahová a volt sérüléseket kellene írni, de nincs odaírva semmi.
A kérdésem az lenne, hogy ilyenkor én mit tehetek? Miután részletre vettem az autót, ezért az árból se nem kérhetek vissza se nem alkudhatok, mert az már a bank dolga lenne, de nekik semmi közük ehhez. Nagyon átverve érzem magam és főleg úgy, hogy most kerekeim sincsenek.
A limited edition miatt ráadásul speciális felniket tettek rá nyomtávszélesítőkkel, ezért most csak olyan felnit tudok rárakni amin van nyomtávszélesítő, tehát rendelnem kell a gyárból - és még ilyen rejtett problémák is előfordulhatnak.
Ha járóképes lesz az autó, akkor elviszem eredetiségvizsgálatra, mert ki tudja még mi fog kiderülni?
Szóval tudna esetleg nekem tanácsot adni abban, hogy ilyenkor milyen kárigényeim lehetnek az autószalon felé?

Köszönettel: Mark
(2002. 04. 15.)


Kedves Mark!

Két dolognak soha nem lehet az előéletét teljes egészében megismerni. Az egyik a használt gépjármű, a másik az éppen aktuális barátnő. Mind a kettőnél jól eltüntethetőek a korábbi kisebb balesetek nyomai. Általában nem katasztrófa, ha a gépjármű balesetet szenvedett. A szakszervizben történt javítás megközelíti a gyári minőséget. Alkatrész csere esetén még az értékcsökkenés is kizárható. Más a helyzet ha a korábbi sérülés a biztonsági megoldások gyengülését hozza. A merevítő elemek megroppanása akár balesetveszélyt is jelenthet, illetve csökkentheti a következő baleset idején a bent ülők védelmét. Az ügyben igazságügyi szakértő tud kellőképpen állást foglalni, és meghatározni a jármű vásárláskori valós értékét.
Az eredetvizsgálat abból a szempontból lehet érdekes, hogy a festékréteg vastagságmérő kimutatja az utólagos javítást, illetve azt, hogy ennek során elemek cseréje, vagy pedig glettelés történt. Az ügy részleteinek ismerése nélkül is indokoltnak tartom a márkaszerviz megkeresését és az értékcsökkenés visszafizetésének követelését.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, nemrégen váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Garancia vagy jogvesztés?

2002.04.25. 21:48 - Autójogász

Amennyiben a meghibásodás a garanciális szervizek elmaradásával nem hozható semmilyen összefüggésbe, az Ön szavatossági, vagy garanciális joga érvényesíthető.
Tisztelt Mándi Úr!

Édesapámék múlt év őszén vásároltak újonnan Opel ASTRA Classic 1.4 alapmotoros autót.
2002.04.22.-én, 21 ezer km-nél valószínűsíthetően a computer vezérelt befecskendezés hibája miatt működésképtelenné vált. Az autó nem volt az 1 éves garanciális szervizen.
Kérdésem, hogy érvényesíthető-e ebben az esetben a gyár által ígért 3 éves fődarabokra vonatkozó garancia. A vezérlő cseréje kb. 150-200 ezer Ft-ba kerülne.

Válaszát - amennyiben lehet sürgősen kérném -, mivel holnap már bevizsgálják az autót, és árajánlatot tesznek.

Köszönettel, Csaba
(2002. 04. 23.)

Kedves Csaba!

Általában a garanciális szervizek elmulasztása a különböző garanciális igények érvényesítési lehetőségének elvesztésével járhat. Ez azonban nyilvánvalóan nem jelenthet teljes "jogvesztést". Amennyiben a meghibásodás a garanciális szervizek elmaradásával nem hozható semmilyen összefüggésbe, az Ön szavatossági, vagy garanciális joga érvényesíthető. A konkrét esetben nyilvánvalónak tűnik a gyártási hiba, ezért javaslom, hogy álljon ki az igazáért.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, nemrégen váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Használtan vett autó hibája

2002.04.25. 21:39 - Autójogász

Mit tudok lépni ilyen ügyben ha megvan a szakvélemény, egyáltalán van-e valami esélyem? Tudniillik az autóvásárláshoz 3 évre hitelt vettem fel, és az ilyen jellegű javítások százezrek.
Tisztelt Autójogász!

A segítségét szeretném kérni a következő ügyben:
Családommal ápr. 4-én vettünk egy 93-as 80 Audi 1.9TDI-t. Magánszemélytől, 131 ezer kilométerrel. Lehetett volna valami új kisautót is venni, de mindenképp nagy autót szerettünk volna, nagyon megbízhatót, ezért is esett a választás erre a típusra. 2 nappal az adásvétel után olajat fedeztünk fel a hűtővízben. Egyből hívtam az eladót, jelezve neki, hogy ez van, és amennyiben hengerfejes, bízom a korrekt megegyezésben, például hogy megfelezzük a költségeket. Ő természetesen ettől elhatárolódott, mondván, hogy erről a hibáról nem tudott. Ezek után első körben megnézettem, hogy nem az olajhűtő lyukadt-e ki, valamint átmosattam a hűtőrendszert nem abban maradt-e valami kis olaj (gyanítom egyébként ez történt az eladás előtt is, mert amikor megnéztük a kocsit a hűtővíz tiszta volt). Sajnos 20 km megtétele után újra megjelent az olaj. Ekkor még újra megpróbáltam egyezkedni az eladóval, sikertelenül.

Jelenleg az autó egy szakszervizben van, felkértem egy igazságügyi gépjárműszakértőt szakvéleményezze le, mégis mikori eredetű lehet a hiba, fenn állt-e az adásvételnél. (Azóta mindössze 250 km-t mentem vele).
A hengerfejet leszedték, (sajnos) nem tömítés-gond van, és nem is gátszakadás, úgyhogy tovább ment nyomáspróbára, melynek ma délután lesz eredménye, kiderül ha repedés van, mégis hol, és mekkora, javítható-e, a szakértő is ekkor jön vissza.

Kérdésem, mi van ha esetleg cserélni kell a hengerfejet (a szerelő szerint egyszer már volt leszedve korábban), vagy ne adjisten a motorblokkban van repedés? Mit tudok lépni ilyen ügyben ha megvan a szakvélemény, egyáltalán van-e valami esélyem? Tudniillik az autóvásárláshoz 3 évre hitelt vettem fel, és az ilyen jellegű javítások százezrek.

Érdemes-e jogi útra vinni a dolgot(további plusz, - bár a javítás költségéhez mérve elenyésző - kiadásért).
Többen mondják hivatkozhatok a PTK hibás teljesítésről és/vagy szavatosságról szóló részeire. Tudna-e erről valami részleteset?
A szerződésben egyébként kilométerállás nem, csak annyi szerepel, hogy "Az eladó kijelenti, hogy nincs tudomása a gépjárműnek rejtett hibájáról" valamint, hogy megtekintett, kipróbált állapotban átvettük".
Tudtommal ez nem mentesíti az eladót a felelősség alól.
Az ára amúgy 1 700 000 forint volt.
Lenne esélyem valamit behajtani az eladón?

Segítségét előre is köszönöm!
Üdvözlettel, Gergely
(2002. 04. 24.)

Kedves Gergely!

Az ön ügyében a szavatosság, mint olyan, kevésbé kap szerepet, de való igaz, hogy az adás-vétel kapcsán az eladó, az önök megállapodásának megfelelő állapotú járművet lett volna köteles átadni. Az ügyben nyilvánvalóan bizonyítani kell, hogy a járműben felfedezett hiba már az adás-vételkor is észlelhető volt. Erre elegendő támpontot ad a vásárlást követő rövid időszak, vagy a megtett km szám. Amennyiben a kár százezres, úgy feltétlenül indokoltnak tartom, az ügy jogi útra való terelését. Végső
soron Önnek joga lehet az adás-vételtől elállni és a járművet visszaadni.
Javaslom keresse fel jogi képviselőjét az ügyben.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, nemrégen váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Itthon biztosított külföldi autó

2002.04.02. 22:51 - Autójogász

Amennyiben hazavinnék magammal egy gépkocsit, saját használatra, milyen feltételek mellett kaphatnák C rendszámot, hogy az 5 éves magyar tartózkodásom alatt ott tudjam az gk-t biztosítani, vizsgáztatni stb.
Tisztelt dr. Mándi Sándor!

Svédországból írok Önnek. Svéd-magyar állampolgár vagyok és kaptam egy állásajánlatot Magyarországon. A kérdésem az lenne, hogy amennyiben én vinnék magammal egy gépkocsit, saját használatra, milyen feltételek mellett kaphatnák C rendszámot, hogy az 5 éves magyar tartózkodásom alatt ott tudjam az gk-t biztosítani, vizsgáztatni stb. Problematikus lenne, ha minden évben csak azért kellene visszautaznom Svédországba, hogy levizsgáztassam a gk-t.
Köszönettel K. István
(2002. 01. 28.)

Kedves István!

A C rendszám feltétele a jármű honosítása, vagyis vámolása. Úgy gondolom, hogy ez az Ön számára nem a legjobb megoldás. Ezért, javaslom a jármű vámelőjegyzésbe való vételét és V-betűjelű rendszámtábla használatát. Ezt a magyar vámszervektől kell kérni. Ebben az esetben a vizsgáztatás, biztosítás, stb. a magyar szabályok szerint hazánkban történhet. Ha rám hallgat, a jelenlegi járművét értékesíti és Magyarországon vásárol egy másikat, akkor megszabadul az adminisztrációs problémáktól.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, nemrégen váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Garanciális avultatás?

2002.03.31. 15:26 - Autójogász

Idén januárban 40 ezer km-es szervízen megállapították, hogy kormánymű hibás az autó, és mivel nem javítható, ki kell cserélni. Kaptam egy faxot a Renault-tól, mivel 3 év a szavatossági idő, ezért természetesen kicserélik (összköltség kb. 260 ezer Ft!), melynek költségeit 60 százalékban a Renault állja, 40 százalékban pedig nekem kellene tériteni.
Tisztelt Dr. Mándi Sándor!

1999 decemberében vásároltam egy Renault Scenic típusú személygépkocsit. Idén januárban 40 ezer km-es szervízen megállapították, hogy kormánymű hibás az autó, és mivel nem javítható ki kell cserélni. Kaptam egy faxot a Renault-tól, mivel 3 év a szavatossági idő, ezért természetesen kicserélik (összköltség kb. 260 ezer Ft!), melynek költségeit 60 százalékban a Renault állja, 40 százalékban pedig nekem kellene tériteni. A Renault arra hivatkozik, hogy ami alkatrészt nekem betesz az autóba az új, az autóm viszont 2 éves ezért bizonyos százalékot nekem kell állni a javításból. Hogy miért pont ennyit, azt nem tudom. Ráadásul én nem új, hanem működő jó alkatrész szeretnék az autómban.
Várnám válaszát jogos-e a márkakereskedő álláspontja, mert a jogszabályt elolvasva nekem nem ez a véleményem. Most itt áll az ügy, kezemben a fax és fogalmam sincs hogyan tovább.
Üdvözlettel, Géza
(2002. 01. 28.)

Kedves Géza!

Álláspontom szerint a szervíz a biztosítók által alkalmazott AVULTATÁS-elméletet próbálja alkalmazni. Való igaz, hogy a jog ismeri "a káron nyerés tilalmát", vagyis a kártérítés értéke nem lehet nagyobb, mint maga a kár, de itt nem erről szól a történet. A gyártó köteles olyan árut biztosítani számomra, amely alkalmas a megcélzott cél - a hibátlan működés - biztosítására. Ha harc, legyen harc! Mi károsultak viszont követeljük a javítás idejére a bérautóból , az elmaradt üzletekből valamint a javítással töltött időből fakadó károk megtérítését. (És akkor a szomszéd káröröméből fakadó gúnyos tekintetének elviseléséhez szükséges lelkierő pénzben alig kifejezhető értékéről nem is beszéltünk).
Ezért úgy gondolom, hogy nincs más lehetőség, mint ügyvédi segédlettel felvenni kesztyűt.

Tisztelettel AutójogászDr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszédo autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, nemrég váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Bedöglött a légzsák

2002.03.31. 15:22 - Autójogász

Amennyiben a szakértő álláspontja szerint a sérülések nem következtek volna be, ha a légzsák működik, Ön kártérítésre tarthat igényt. Ha az ügy részletei is alátámasztják a gyártói felelősséget, nyújtsák be a számlájukat a gépjármű gyártója felé.
Tisztelt Autójogász!

Autópályán un. ráfutásos balesetet szenvedtem. Peugeot 206 gépkocsival egy teherautóba szaladtunk bele, mely hirtelen fékezett, kikerülésre nem volt mód.
A gépkocsim eleje a lökhárító feletti résztől kezdődően jelentősen összeroncsolódott. A légzsák az ütközés ellenére nem nyílt ki.
Az öv okozta feszítes miatt mindhárman mellkasi zúzódást szenvedtünk, nekem viszont, mint vezetőnek, a szegycsontom is eltört. A gyógyulási idő kb. 3 hónap lesz.
A szakszerviz véleményevel ellentétesen mindenki azt mondja, a légzsáknak ki kellett volna nyílnia. Szerintem a csonttörés így elkerülhető lett volna.
A tanácsát kérném az ügyben, lehet-e kártérítési igényem, hová fordulhatok?
Tisztelettel, István
(2002. 01. 28.)

Kedves István!

Az Ön által leírt eseménysor "megér egy misét!" Az ügyet szakértő tudja eldönteni. Amennyiben álláspontja szerint a sérülések nem következtek volna be, ha a légzsák működik, Ön kártérítésre tarthat igényt. Kérem, keresse meg ügyvédjét, és ha az ügy részletei is alátámasztják a gyártói felelősséget, nyújtsák be a számlájukat a gépjármű gyártója felé.

Tisztelettel AutójogászDr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszédo autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, nemrég váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Műszaki hiba vs. felelősség

2002.03.30. 15:11 - Autójogász

A vitában én azt az álláspontot képviselem, hogy miután üzemképtelen féklámpával nem vehetek részt a forgalomban, a biztosító nem fizet, viszont én a rendőrnek igen.
Tisztelt Autójogász!

A kérdésem szerencsére teoretikus, egy vitában merült fel de másokat is érinthet. Tegyük fel, hogy működésképtelen féklámpákkal közlekedem a városban. A mögöttem lévo belém jön egy fékezésnél. Felelős vagyok-e a balesetért a biztosítás szempontjából, vagy a mögöttem jövő biztosítója fizeti a káromat, netán közös felelősségre vehető az ügy? A vitában én azt az álláspontot képviselem, hogy miután üzemképtelen féklámpával nem vehetek részt a forgalomban, a biztosító nem fizet, viszont én a rendőrnek igen.
Tisztelettel: Páni János
(2002. 01. 28.)

Kedves János!

A műszaki hiba rendkívűl faramuci dolog. A laikus azt gondolja, hogy mentő körülmény lehet az esetleges felelősség alól. Ne felejtsük el azonban, hogy a gépjármű műszaki állapotáért az űzembentartó felelősséggel tartozik. A KRESZ a lámpák működésének az ellenőrzését kötelezően elő is írja, így a féklámpa hiánya szinte biztos, hogy megalapozza a felelősségünket. A jog azonban ennél bonyolultabb.

Átengedett vezetésnél minden valószínűség szerint nem a sofőr, hanem az üzembentartó felel. Azt is vizsgálni kell, hogy a balesetet a féktávolság be nem tartása, vagy a féklámpa hiánya okozza. A megengedett sebesség jelentős túllépése és az általában azzal együtt járó féktávolság be nem tartása nem menthető a lámpa hibájára való hivatkozással.
Az egyszerűsített kérdésre az egyszerűsített válasz: ha a baleset oka kizárólag a féklámpa hiánya, a felelős a jármű üzembentartója. (Az életben azonban ilyen szinte soha nincs).

Tisztelettel AutójogászDr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszédo autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, nemrég váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Motorszám korróziója

2002.03.30. 14:07 - Autójogász

Ha a motorszám töredéke olvasható, ez lesz az új motorszám, ha teljes egészében korrodált, akkor a nyilvántartásban csak a motor típusjele jelenik meg, a motor korábbi azonosítói megszűnnek. Ez nem katasztrófa, hisz Nyugat-Európában a motorszám nem kötelező azonosító elem.
Tisztelt Autójogász!

A minap nagyon meglepődtem amikor szerettem volna eladni az autómat. Egy VW Golf III 1.4i 1994-es évjáratú autóról lenne szó, amit én vettem anno a Porsche Hungáriánál. Az eredetvizsgánál kiderült, hogy nem tökéletes a motorszám, ezért nem A, hanem BC /nagy BÉ, nagy CÉ/ jelzéssel adták ki az eredetet igazoló lapot.
Az eredetvizsgáló állomáson azzal indokolták ezt az eredményt, hogy a "természetes korrózió miatt a motorszám egyértelműen nem azonosítható".
1. A kérdésem az lenne, hogy származik-e valamilyen hátrány, ebből vagy jelentős plusszköltség az átírásnál
2. az autó értékét csökkenti-e ez az eredmény
3. kérdésem, érdemes-e esetleg egy másik vizsgálóállomás segítségét kérni, vagy a Porsche Hungáriához fordulni segítségért?
Válaszát előre is nagy tisztelettel megköszönöm: Szőnyi
Gergely
(2002. 01. 24.)

Kedves Gergely!

Az év elején új jogszabály lépett életbe, mely szerint a motorszám levédése nem lehetséges, ez azt jelenti, hogy a hatóság a korábban használt AF-jelest levédést megszüntette. Ha a motorszám töredéke olvasható, ez lesz az új motorszám, ha teljes egészében korrodált, akkor a nyilvántartásban csak a motor típusjele jelenik meg, a motor korábbi azonosítói megszűnnek. Ez nem katasztrófa, hisz Nyugat-Európában a motorszám nem kötelező azonosító elem. Azt, hogy a piac, hogy reagál erre nem lehet megjósolni. Úgy gondolom, hogy ha lesz is érték csökkenése a kocsinak, az minimális lesz, mindenképpen kevesebb, mint a korábban alkalmazott AF-jel esetén.

Tisztelettel AutójogászDr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszédo autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, nemrég váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Km probléma

2002.03.28. 09:33 - Autójogász

Biztosan a kereskedő pörgette vissza az órát, csak az első telefonomnál a szervizben "nem emlékeztek erre az eseményre" mert ez egy visszaszámított autó volt!
Tisztelt Uram!

A napokban vásároltam egy négy éves gépjárművet. A második tulajdonosától vettem meg, 120 ezer km-rel (szervizkönyv szerint utolsó szerviz 105 ezer kilométernél), majd névtelenül bejelentkeztem abba a márkaszervizbe ahol eddig szervizelték az autót, érdeklődve, hogy milyen javítások voltak a kocsin.
Kiderült, hogy 2000. októberében már 145 ezres szervizen is volt.
Akitől vettem, váltig állítja, hogy 105 ezerrel vette, és ő csak 15 ezret ment vele. Kértem a márkaszervizt, hogy adják írásba, hogy náluk már 145-nél is volt a kocsi, de a rendszám hallatán hevesen tiltakoztak, kiderülvén, hogy a második tulajdonos náluk vásárolta 105 ezer km-rel. Tehát biztosan a kereskedő pörgette vissza az órát, csak az első telefonomnál a szervizben "nem emlékeztek erre az eseményre" mert egy visszaszámított autó volt!
Mit tegyek most, minden perc számít?

Köszönettel:
Árpád
(2002. 03. 26.)

Kedves Árpád!

Nem sok lehetőséget látok a helyzet tisztázására. Elképzelhetőnek tartom, hogy a korábbi tulajdonos valóságot feltáró nyilatkozata segíthet az ügyben. Tapasztalatom, hogy jogi kérdésekben perdöntő bizonyítékok kellenek, amelyeket ez ügyben nem érzékelek. A 40e km különbséget szakértővel bizonyítani nem egyszerű feladat, így ezt nem is javaslom. Egy kis szaglászást az ügy azonban megér, hátha valamilyen előre nem látott módon a járművel kapcsolatos manipuláció feltárható.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Tisztelt internetfüggő olvasóim!

2002.03.28. 09:19 - Autójogász

Az internettel kialakult bizalmi érzelmi kapcsolat sem egyszerű orvosi eset, de különös veszélyt rejt magában, ha az különböző szövődményekkel, így gyógyíthatatlan gépjármitisszel párosul.
Az internettel kialakult bizalmi érzelmi kapcsolat sem egyszerű orvosi eset, de különös veszélyt rejt magában, ha az különböző szövődményekkel, így gyógyíthatatlan gépjármitisszel párosul.
A múlt év végén megkeztem egy különleges elvonó kezelést, de úgy látszik, hogy a kór már kezelhetetlen, a folyamat visszafordíthatatlan, így beletörődve kilátástalan helyzetembe, úgy döntöttem, hogy tovább is résztveszek a gyógyítást nem hozó, de szinten tartó kezeléseken, amelyet a Totalcar biztosít.
Bízunk a jó Isten segedelmében.

Tisztelettel Autójogász

(Az Autójogász előtt is több tucat megválaszolatlan kérdés hever, sőt 40 darab olyan újabb is van, amit még meg sem kapott, szóval az új kérdésekkel ha lehet egy picit várjunk, hogy behozhassa magát. Köszi, a szerk.)


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Fényképalbum, kései válasz

2001.12.27. 10:25 - Autójogász

A többi mosolygós fotóalany okulására elmondanám, hogy a megoldás közelében jár. Hans Regenkurt müncheni agglegény, illetve a Nesquik nyuszi nálunk ügyeletes bűnbak.
Tisztelt Autójogász!

Lefényképeztek augusztus 22-én a Gyömrői úton. 50 km helyett 82 km-rel mentem, állítólag.
Kaptam egy adatlapot, hogy nyilatkozzak ki vezette az autót.
Kérdésem az lenne, hogy mennyi büntetésre számíthatok, illetve ha nem én vezettem az autót, hanem egy külföldi partnerem akkor mit tudnak a rendőrségen csinálni.

Válaszát előre is köszönöm
Üdv. Pál László
(2001. 09. 18.)

Kedves László (Tisztelt veszett fejsze nyele)!

A hibás én vagyok, mert e szeptemberi kérést karáconyi ajándéknak válaszolom meg. Mégis a többi mosolygós fotóalany okulására elmondanám, hogy a megoldás közelében jár. Hans Regenkurt müncheni agglegény, illetve a Nesquik nyuszi nálunk ügyeletes bűnbak. Az ilyen ügyeket rájuk kell fogni és a többi a Magyar Rendőrség temperamentumán múlik. Vagy simán irattárba helyezi az ügyet, vagy trágár szavakat is használ mellé. Egy biztos: a hajára kenheti!

Tisztelettel Autójogász (Az Ördög ügyvédje)

Tisztelt Olvasó!

Minden ellenkező híresztelés ellenére az Autójogász is ember. Az Aszonyt kordában kell tartani, a gyermeket pofán kell csapni, és a szeretők is sok időt vesznek igénybe. Ezért az Önök által kívánt gyorsasággal a válaszadások nem történnek meg, amiért megértő együttérzésüket kérem.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet az autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Bizományos értékesítés

2001.12.20. 21:23 - Autójogász

Helyes-e, hogy már a magánszemély nevére van írva az autó, miközben a pénzt még nem kapta meg a tulajdonos cég?
Tisztelt Dr. Mándi Sándor Úr!

Nagyon örültem amikor rátaláltam az Ön e-mail cimére.
Egy következő problémám lenne:
Cég bead egy már levámolt, de még E-s rendszámú kocsit egy márkakereskedésbe bizományba. Az autó elkelt, a vevő hitelre vette meg (a hitelt a kereskedés intézte).
A kezdő befizetési összeget a bizományba beadó cég nem tudja.
Az autókereskedés, aki az autót eladta, milyen módon könyveli ezt el, vagy ez egyáltalán szerepel-e a könyvelésükben?
Viszont amikor bizományba adta a cég a bizományos szerződésben szerepel az az ár amit a cég kér az autóért, ha a kereskedés értékesitené. A kereskedés +50 ezer forintot tesz rá a kért árra.
Felvásárlási bizonylat aláírva, de az adásvételi szerződés a beadó cég és a vevő (magánszemély) között köttetett. A beadó cég milyen okiratot kap vissza?
Helyes-e az ha minden papirt visszakap.
Helyes-e, hogy már a magánszemély nevére van írva az autó, miközben a pénzt még nem kapta meg a tulajdonos cég?
Helyes-e, hogy nem kér számlát a márkakereskedés a beadó cégtől? Én úgy tudom ha pénztárbizonylatot add ki valaki (márkakereskedés), akkor kapnia kell a beadó cégtől számlát is, ami alapján kiállítja a pénztárbizonylatot.
Nagyon kérem válaszoljon kérdéseimre.
Várom válaszát!
Tisztelettel és köszönettel:
Márton
(2001. 09. 17.)

Kedves Márton!

Az Ön kérdése számomra halálos dózis. Könyvelésből egyest értem el, így nálam rosszabb helyre nem fordulhatott, de azért minden hülye jogász azt hiszi magáról, hogy mindenhez ért. Így én is. Az Ön által fölvázolt esetben Ön a megbízó, a kereskedő a megbízott (bizományos), aki az Ön nevében értékesíti a járművet. A jármű értékesítéséről adás-vételi szerződés (számla) készül. Könyvelési szempontból ez az Ön bevétele. Viszont a megbízott céget megbízási díj - az Ön példájában 50 ezer Ft - illeti meg. Ezt külön tételként Ön köteles a megbízott felé kifizetni. Ez a normál út, de nem gondolom, hogy ez a gyakoribb. Ha ez a válasz nem elégítette ki, keresse orvosát és gyógyszerészét, de lehet, hogy jobban jár, ha könyvelőjéhez fordul.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet az autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Hamis beütésű motorszám

2001.12.20. 21:20 - Autójogász

A rendőrségi nyomozást lezárták, mert a motorszám meghamisítása minden valószínűség szerint még akkor történt, amikor ez nem volt bűncselekmény, ráadásul a motorcserét anno bejelentő embert nem is találták meg.
Tisztelt Mándi úr!
Nyáron volt két éve, hogy vettem egy régi Mercedes W123-ast. Akkoriban még nem volt kötelező az átíratáshoz az eredetiség-vizsgálat, ezért nem is vizsgáltattam az autót, azt a rendőrségen átírták a nevemre.
Idén tavasz végén járt le az autó műszakija. A műszaki vizsgán az a meglepetés ért, hogy a vizsgáztató szerint a motorszám nem gyári beütésű, azaz hamis.
A kocsit ezért eredetvizsgára kellett vinnem, ahol a vizsgáló kijelentette, hogy szerinte a motorszám valóban nem gyári.
(Mindezt úgy, hogy az adott típushoz nem volt adata a számítógépen, de úgy gondolta, ennek hiányában is meri vállalni a vizsgálatot!)
Mindezek után kiderült, hogy a kocsi - a forgalmiban szereplő adattal ellentétben - nem 220D, hanem 300D motorral van szerelve, sőt a vizsgáló szerint a kaszniban gyárilag 250D motor volt. (Ezen jót nevettem, mert mint laikus, de érdeklődő típusismerő tudom, hogy a W123-as Mercedesnek 1978-ban nem volt 250D motorja!)
A rendőrségi nyomozást lezárták, mert a motorszám meghamisítása minden valószínűség szerint még akkor történt, amikor ez nem volt bűncselekmény, ráadásul a motorcserét anno bejelentő embert nem is találták meg.
Kérdéseim a következők:
1. Típusidegen-e a beszerelt motor, ha a kocsiban gyárilag nem pontosan olyan volt? (Ehhez tudni kell, hogy a W123-as Mercedesnek egyaránt volt 220D és 300D típusa is.)
2. Ha a Közlekedési Felügyelet "típusidegennek" minősíti a kocsiban levő motort, akkor állítólag átalakítási engedélyért kell folyamodnom, amihez viszont kellenének a motor származási papírjai. Annak az esélye, hogy én azokat a származási papírokat elő tudom keríteni, gyakorlatilag nulla, hiszen én egy "kész" autót vásároltam, a motorjáról külön papírokat nem kaptam. Hozzá kell tennem, hogy a kocsinak én vagyok a 8. magyar tulajdonosa, és a motorcserét végző tulaj a 2. volt, akit azóta sem talál a rendőrség, pedig körözik.
Mire számíthatok, ha a motor eredetét nem tudom igazolni? Vennem kell bele egy másikat, ami "igazolásképes"? Van-e más megoldás?
2. Ha úgy döntök, hogy a végigjárandó procedúra túl költséges, és nem akarok több pénzt beleölni az autóba, mi történik, ha műszaki vizsga és kötelező biztosítás nélkül autózok, mire számíthatok, ha "megfog" a rendőr?
Ha van valami javaslata, kérem ossza meg velem.
Üdvözlettel:
Sándor István
(2001. 09. 17.)

Kedves István!

Mi Sándorok nehéz emberek vagyunk, de ez azért nem elegendő ahhoz, hogy tudatosan szembe szálljunk a jogszabály rendelkezéseivel. Tehát műszaki vizsga és kötelező biztosítás nélkül csak a kertben közlekedjen, a közútra ne menjen ki.
Egyébiránt a motorral kapcsolatos problémák nem rengetik meg a világot. A rendőrségi eljárást követően AF-levédést és adatmódodósítást kell kérni a hatóságoktól. Mivel az adott típusú jármű hasonló motorral is forgalomba került, arra külön engedély nem szükséges. Ha a jármű emiatt értékcsökkenésen megy át, annak megtérítését a korábbi tulajdonoson követelheti.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet az autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Parkolás, átmázolt Seat

2001.12.20. 20:52 - Autójogász

Természetesen én nem fogadom el a garanciában újrafényezést, mert én nem törött autót akartam venni, az autóm soha nem lesz új, nem ér annyit mint egy hasonló, de nem fényezett.
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Esetem a következő: pár napja a 13. kerület fizetős részén álltam meg autómmal, majd kiszálltam, elindultam parkolójegyet venni. A hozzám legközelebb eső automata sajnos rossz volt, így másikat kerestem. Itt várnom is kellett néhány emberre, akik szintén jegyet vettek. A túra végeztével (kb. 8-10 perc) kezemben a jeggyel visszamentem az autóhoz - amin ekkorra már egy piros egységcsomag viritott.
Borzasztó dühös lettem, megkerestem egy parkolóőrt, mondtam a problémámat. Az illető azt a választ adta, hogy neki minden jegy nélküli autót meg kell büntetnie, "nem állhat minden autó mellett percekig". Ekkor döntöttem úgy, hogy a büntit semmiképen nem fizetem ki. Szeretném kérni ötletét, javaslatát ezt az abszurd helyzetet illetően. Esetleg várjak addig, míg felém ólálkodik egy parkolóőr?
Lippi
(2001. 09. 18.)

Kedves Lippi!

Nincs más hátra minthogy: "VILÁG PARKOLÓI EGYESÜLJETEK!", "LE A PARKOLÓŐRŐK ÉS A PARKOLÁSI CÉGEK HATALMÁVAL", "ELEGÜNK VAN A PARKOLÁSI ÖNKÉNYBŐL!"
Mint az illegális harcosoknak, a rejtőzködés a legfőbb fegyverünk. Vegyünk föl álneveket, és bűnösként jelöljük meg külföldi barátainkat. Ezzel szemben az önkény tehetetlen.

Harcra fel! Autójogász


Tisztelt Mándi úr!

A következő problémával fordulok Önhöz!
2001. május 11-én vettem egy új Seat Leon gépkocsit a Porsche Szeged kereskedésben.
Az átvételtől számított 2 hét múlva feleségem észrevette, hogy a jobb első sárvédő nem olyan színű mint az autó többi része.
Ezt jeleztem is a 15 ezer km-es szerviz alkalmából, ahol egy gyors telefonhívással kiderítették, hogy az autó valóban sérült volt, és javítva volt a jobb első sárvédő. Felajánlották hogy garancia keretében újrafényezik.
Ezt én nem fogadtam el, és szakértői vizsgálatot kértem. Ajánlott levelemben felszólítottam a Porsche Hungáriát, hogy cseréljék újra az autót, vagy térítsék vissza a vételárat, ellenkező esetben elállok a vételtől (hivatkoztam a jogszabályra.)
Körülbelül 2 hét múlva meg is érkezett a szakértő, megvizsgálta az autót és megállapította hogy a festékvastagság a szabványon belül van (100-120 mikron kivéve a sérült helyen 200 mikron).
Mai napon felhívott a Porsche Szeged illetékese, elmondása szerint megjött a szakvélemény. Eszerint garanciában lefényezik az autót, de mást nem tudnak tenni, mivel a vizsgálat szerint nem volt nagyon megtörve az autó, csak kicsit, és gittelni se kellett "csak" újrafényezni. Természetesen én nem fogadom el a garanciában újrafényezést, mert én nem törött autót akartam venni, az autóm soha nem lesz új, nem ér annyit mint egy hasonló, de nem fényezett, stb.
Mi a teendő? Fogyasztóvédedelmi Felügyelőséghez forduljak? Pereljem be őket?
Segítségét kérném.
Köszönettel:
Boda-Papp Lóránt
(2001. 09. 18.)

Kedves Lóránt!

Látod, az asszonyok ilyen veszélyesek. Az ember nyugodtan autózik, ő meg mint egy lézer mérőeszköz felfedi a rendellenességeket. Az ügyben persze komoly jogi procedúra után el lehet állni a szerződéstől (pl: a miniszterelnöki autó nem lehet színjátszós), de egyszerűbb a jármű értékcsökkenésének megállapítása, és a vételárból a megfelelő összeg visszakövetelése. Ettől függetlenűl az újrafényezés is kérhető.

Tisztelettel Autójogász

A fenti esetben a fogyasztóvedelmisek pl. segíthetnek, ha ők másodfokon megítélik a cserét, akkor a cégnek meg kell csinálnia. Bocs a közbedumáért, a piros-ezüst Octaviaval is ez volt. A szerk.


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet az autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Bérelt autóval külföldre

2001.12.03. 21:22 - Autójogász

A jogszabály szerint a kölcsönadott járműnél az üzembentartó, vagy a tulajdonos hozzájárulása szükséges a határátlépéshez.
Tisztelt Autójogász!

Cégünk tartós bérletbe vett egy autót, amellyel majd külföldre is szeretnék menni. Ki és milyen igazolást kell adjon ehhez?
Az autó tulajdonosa (a lízingcég) vagy a bérlő (a mi cégünk)?
Közjegyző által hitelesítve kell, vagy sem?

Tisztelettel, S.
(2001. 09. 10.)

Kedves S.!

Minden tiszteletem a közjegyzőké, de ha fölöslegesen nem kívánjuk költségekbe verni magunkat, akkor messze kerüljük el őket. A jogszabály szerint a kölcsönadott járműnél az üzembentartó, vagy a tulajdonos hozzájárulása szükséges a határátlépéshez, a lízingelt, vagy tarós bérletbe vett járműnél peddig a lízingbe, vagy bérbeadó igazolása szükséges. Az igazolásban fel kell tüntetni a jármű aktuális használójának a személyi adatait, útlevele számát, a jármű adatait, a törzskönyv számát és a külföldre utazás idejének, helyének megjelölését. Maga a lízing- illetve bérleti szerződés is elegendő a külföldre utazási jogosultság igazolására, ha ezt az okmány megfelelően tartalmazza. Ajánlom, hogy Afganisztánt és környékét kerüljék!

Tisztelettel AutójogászDr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszédo autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Kötelező gyerekülés

2001.12.02. 23:20 - Autójogász

Hátul az autómban csak 2 pontos deréköv van (20 éve még csak ilyen volt), ebben az esetben mi a bánatot segít az ülésmagasító/pótülés?
Tisztelt Mándi Úr!

Kérdésem a gyermekem autóba ültetésére irányul, vagyis jövő január 1. után emlékeim szerint kötelező lesz a gyereküles, ha a kicsi nem éri el a 150 cm-t. Márpedig úgy néz ki, nem fogja (mert csak 9 éves). Hátul az autómban csak 2 pontos deréköv van (20 éve még csak ilyen volt), ebben az esetben mi a bánatot segít az ülésmagasító/pótülés? Ebben az esetben is szükséges ez a "jelentős értéknövelő beruházás"? Vagy dugjam el a hátsó öveket, ha rendőrt látok?

Üdvözlettel, Zsolt
(2001. 09. 10.)

Kedves Zsolt!

A kérdés feltevéséből világos, hogy a jogi rendelkezésekkel tisztában van. A jogszabály szerint a biztonsági gyermeküléstől akkor lehet eltekintni, ha arra a jármű gyári kiképzése nem alkalmas, vagy ha az üléshez beszerelt biztonságiövvel a gyermek biztonságosan rögzíthető. A kétpontos biztonságiövhöz a jogszabály nem fűz kommentárt, tehát ha az öv maga nem elég biztonságos, be kell szerelni a gyerekülést. Az öv elrejtésével nem a rendőrt, hanem magunkat csapjuk be. Tegyen meg mindent a gyermeke épségéért!

Tisztelettel AutójogászDr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszédo autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Huzamos külföldi tartózkodás

2001.11.13. 11:00 - Autójogász

Lehet a biztosítási kötvény hátoldalán lévő apróbetűs pontok között olyan, amire hivatkozva a biztosító el tudja hárítani a fizetést egy esetleges kár esetén, ha rájön, hogy huzamos ideig volt velem külföldön a kocsi?
Tisztelt Ügyvéd Úr!

Milyen lehetőségei vannak egy kettős állampolgárnak. Milyen feltételekkel használhat külföldi rendszámmal autót Magyarországon. Milyen feltételekkel hozhatja be saját tulajdonát képező gépjárművét az országba.
Válaszát várva:
Gergő
(2001. 09. 04.)

Kedves Gergő!

A külföldi rendszámú gépjármű magyarországi használata nem állampolgársági kérdés.
A jármű vámáru, amely turista forgalomban ideiglenesen tartózkodhat Magyarországon. Ha a beutazás célja a jármű hazai használata, az a beérkezés napjától vámköteles.
Vámmentesen hozhatja be az, aki huzamosabb ideig külföldön élt, a hazatéréskor, illetve az, aki magyarországi letelepedés céljából hazánkba költözik. Feltétel, hogy a jármű legalább hat hónapja tulajdonát képezze.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi úr!

Sokadik mikuláscsomagomat megkapva, vettem a fáradtságot és el is olvastam azt. Nyilván hasonló sorsra jut majd mint elődei, de elolvasva felmerült bennem néhány kérdés:
Ha a fővárosi közgyűlés rendeletét szegtem meg (38/1993 (XII.27), akkor ugye szabálysértő vagyok.
Ha ez így van, akkor miért akarják a tartozásom polgári peres úton behajtani? Mi alapján állítanak ki egy szabálysértésre ÁFÁ-s számlát?
Miért olyan biztos a parkolási kft. abban, hogy a per minden költségét rám tudja hárítani, ahogy ezt a felszólításban jelezte. Egyáltalán milyen bíróság illetékes szabálysértési ügyben?
Arra is kíváncsi vagyok, ha - teljesen elképzelhetetlen módon - befizetném a pótdíjat, akkor milyen szj számot írnak majd a számlára? (Vagyis milyen szolgáltatást kaptam a pótdíjamért, és gazdagodtam-e annyit ezen szolgáltatás igénybevételével, mint amennyit ki kellett fizetnem.)
Az elévülésre milyen időtartamot kell figyelembe venni? A szabálysértésnél szokásos hat hónapot, vagy a polgári jogviszony lényegesen hosszabb időtartamát?

Tisztelettel, VL
(2001. 09. 04.)

Kedves VL!

A helyzetet nem jól értékeli. A parkolás az egy polgári jogi szerződés, melyben az önkormányzat biztosítja a parkoló helyet, Ön pedig díj ellenében igénybe veszi azt. A díj nemfizetése a parkoló fél teljesítésének elmaradását jelenti. Az polgári peres úton érvényesíthető.
A szabálysértés az én ismereteim szerint nem a nemfizetés, hanem például a bilincs engedély nélküli eltávolítása. Ilyen pirosba csomagolt papírt viszonylag rég olvastam, úgyhogy elképzelhető, hogy a fővárosi önkormányzat más jellegű szabálysértésre is gondol. Az egész parkolási kérdés tele van jogi ellentmondássokkal, több helyen az alkotmánysértést is súrolja a szabályozás.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

1989 óta van jogosítványom, A és B kategóriára. Mivel már két éve egy EU tagállamban élek munkavállalás folytán, jogosítványomat a helyi rendőrségen, a bécsi egyezmény alapján honosíttattam (ebben az eljárásban a magyar jogosítvány a helyi rendőrségen marad letétben), de a helyi szabályok alapján az itteni jogosítványom csak a B kategóriára szol.
Eleddig nem is okozott ez problémát számomra, de pár hete igen megtetszett nekem egy használaton kívüli, veterán korú motorkerékpár, amit esetleg megvennék, helyreállítanék, és használnék rendszeres magyarországi tartózkodásaim idején.
A kérdésem az lenne, hogy van-e arra lehetőség, hogy a magyar közlekedési hatóság számomra (akár időben korlátozott érvényességű) A kategóriás jogosítványt állítson ki?

Tisztelettel,
Radics László
(2001. 09. 05.)

Kedves László!

Igen, van. A külföldi jogosítvány leadása fejében teljes értékű jogosítványhoz juthat Magyarországon. Az ismételt külföldi utazáskor egyszerű eljárás keretében visszacserélhető. Fáradjon be az illetékes okmányirodához, ahol a problémáját rendezik.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autojogász!

Egy még meg nem történt biztosítási ügyben kérem tanácsát. Külföldön dolgozom egy ideig és nem szeretnék helyben venni kocsit, hanem inkább magyar rendszámú autót használnék.
Lehet a biztosítási kötvény hátoldalán lévő apróbetűs pontok között olyan, amire hivatkozva a biztosító el tudja hárítani a fizetést egy esetleges kár esetén, ha rájön, hogy huzamos ideig volt velem külföldön a kocsi?

Tanácsát köszönve:
Kocsis L.
(2001. 09. 05.)

Kedves Kocsis L.!

A válasz egyszerű: nem. Magyar rendszámú járműhöz külföldön is magyar biztosítás dukál.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

A következő problémám lenne: Augusztus 19.-én Hévízen egy pohár sör elfogyasztása után megállítottak a rendőrök. Eléggé elítélendő módon viselkedtek velem szemben, megtagadták azt is, hogy telefonálhassak. Megfújatták velem a szondát ami nagyon kis mértékű elváltozást mutatott ki. Mivel szerintem nem volt jobb dolguk beültettek egy rendőrautóba és elvittek a rendőrkapitányságra, mivel szerintük a szonda által mutatott érték 0,8 százalék fölött van. A rendőrkapitányságon is megtagadták a telefonálást, majd megfújatták velem egy gépet amit ők csak "Seres"-nek hívtak ez kb. a szonda megfújása után negyed órával történt. A gép első értéknek 0,09 százalékot mutatott, majd negyed óra múlva az első fújástól számítva 0,08 százalékot.
Ekkor már a többi rendőr kollégájuk mondta nekik, hogy ez elég kevés, nem értik miért kellett engem bevinniük.
Majd eléggé elitélendő módon folyt tovább a kihallgatásnak nevezett dolog, itt elsősorban a szavak nem odaillő használatát értem. Úgy gondolom nem adtam rá okot, hogy így viselkedjenek velem szemben, nem vagyok sem roma származású, nem volt soha semmilyen összeütközésem a törvénnyel sem. Egyedül amire fogni tudtam a dolgot hogy 22 éves vagyok és megmutatják nekem most, hogy ők a nagyfiúk. Majd azt mondták, mivel elvették a jogosítványomat, hogyha akarom várjak 2 órát míg eltávozik szervezetemből az alkohol, vagy menjek vissza érte holnap reggel. Most már két hét eltelt, és még semmiféle papírt nem kaptam a feljelentéssel kapcsolatban.
A kérdésem a következő lenne:
-Mennyi idő alatt kapok értesítést arról, hogy feljelentettek-e
-Milyen mértékű büntetésre számíthatok
-Van-e értelme valakinél panaszt tennem a rendőri viselkedés ellen

Köszönettel, Krisztián
(2001. 09. 07.)

Kedves Krisztián!

Remélem, hogy hazánkban a rendőri atrocitásnak a roma származás sem kiváltó oka. Az Önnel megtörténtek egyértelműen visszaélésre utalnak, mely mindenképpen elitélendő. A vezetői engedély elvétele is jogszabályellenes volt. Amennyiben beismerésben van a járművezető, már nincs további teendője a rendőrnek, minthogy szabálysértési eljárást indítson. A büntetés várhatóan néhány tízezer forint lesz. Javaslom a rendőri intézkedéssel szemben a kapitányságon tegyen panaszt.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr,

K.A. nevű olvasója sötétítő szélvédő fóliáról írt leveléhez és az Ön válaszához
kapcsolódva informális szándékkal megosztom Önnel a tapasztalatomat. Ugyan nem biztos, hogy ugyanarról a fóliázó kft-ről van szó, mint K.A. esetében, de az eset tanulságos lehet.
Néhány hónappal ezelőtt magam is felkerestem egy, a jónevű világcég fóliáit forgalmazó kft-t, mert hővédő fóliát szerettem volna az autóra felrakatni. A kft. kereskedelmi képviselője nagyon kedvesen tájékoztatott a különböző szóba jöhető típusokról, árakról, és felrakási időpontokról.
Említésre került a fóliákra és a fóliázásra adott három (lehet, hogy öt) év garancia is, amelynek majd később jelentősege lesz. Mivel céges autót hajtok, és a tulajdonosok jóváhagyásával abban a pillanatban nem rendelkeztem, így nem kertem rögtön időpontot a felrakásra. A képviselő az ismertetés végén ajánlotta, hogy menjek le a műhelybe, ahol kiállított mintadarabokon "élesben" is megtekinthetem a várható végeredményt.
A műhelyben ért a hideg zuhany, ahol a szerelő azzal kezdte a bemutatót, hogy mivel a kereskedők nem mondjak el, így neki kötelessége tájékoztatni, hogy nincs olyan fóliájuk amely a Közlekedési Felügyelet teljes körű engedélyével bírna. Ugyanis a cég által forgalmazott legenyhébb színezettségű hővédő fóliának is alacsonyabb a fényáteresztő képessége, mint amennyit az jelenlegi előírások megkívánnak. A jelenleg hatályos előírásoknak csak a gyárilag színezett üvegek felelnek meg, így cég által forgalmazott és felrakott fóliákat csak a két hátsó ajtó üvegére rakathatom fel
legálisan. Ez engem nem kell, hogy zavarjon, ők bármelyik szélvédőre felrakjak. Mindenesetre számoljak vele, hogy vizsgán, de akar egy kötözködősebb közúti ellenőrzés során is "problémám lehet". Mivel inkább a praktikum hajtott, valamint három hónappal később a műszaki is lejárt, így a fóliázástól elálltam.
A tapasztalatszerző túra végeztével elmeséltem a kalandomat az egyik kollégámnak, aki ugyanennél a cégnél másfél évvel a próbálkozásom előtt befóliáztatta az autóját. Őt is csak a műhely tájékoztatta a fóliázás korlátairól. A kollega megmutatta a fóliás cég szerződését, amely szerint garancia a három (vagy öt) év lejárta előtt érvényét veszti, amennyiben az autó elidegenítésre kerül. Viszont a szerződésben - a fóliázó cég szempontjából nézve érthető okokból - egyáltalán nem szerepelt, hogy a fóliákat a Közlekedési Felügyelet milyen korlátozásokkal engedélyezte.
Mivel az én tapasztalatom teljesen azonos volt a kollégám másfél évvel azelőtti élményével, és a fentebb leírt ügymenet olyan olajozottan történt, hogy bátorkodom valószínűsíteni az alábbi praktikát. A vásárlót csak szóban tájékoztatják, hogy a fóliát a két hátsó oldalablak kivételével a saját kockázatára szerelteti fel. Továbbá a szerződésben benne van, hogy a garancia a gépjármű elidegenítésével érvényét veszti. A fóliázó cég lobogtatja a szerződést, hogy fóliázott gépjármű vásárlójához semmi köze, és a fóliázást kifizető előző tulaj is állíthatja, hogy nem tájékoztatták az engedélyekben szereplő korlátozásokról. Ügyes.

Üdvözlettel, Sz. T.
(2001. 09. 07.)

Kedves Sz. T.!

Az Ön által leírtak is igazolják néhány kereskedő gátlástalanságát. Érdemes lenne a fogyasztó felügyeletet is tájékoztatni e tisztességtelen piaci magatartásról.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr,

Éppen csak a tetszésemet szeretném kifejezni. Ellentétben ugyanis a Totalcar.hu biztosítási szakértőjével - aki az ügyhöz nem értő amatőr olvasó megítélése szerint időnként mintha empátia hiányos válaszokat adna - az Ön válaszait kifejezetten élvezem, praktikusnak és hasznosnak tartom.
Gratulálok.

Tóth Tamás
(2001. 09. 07.)

Kedves Tamás!

Az Ön észrevételeit pedig én élvezem kifejezetten. KÖSZÖNÖM!!

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász Úr!

A biztonsági övvel kapcsolatban kérném segítségét. Az autóm már jócskán "nagykorú" Renault 5-ös, amit gyárilag automata biztonsági övvel szereltek (azonos karosszériával azt hiszem létezett nem automata is). Az eredeti darab van benne, ami mára már elég gyengén "fog", azaz alig akad meg, és néha megakadás után is továbbereszt, tehát mindenképpen cserélni volna célszerű.
A magam részéről azonban sokkal jobban szeretem a "hagyományos" öveket, ahol saját magam meghúzhatom az öv szorosságát, hogy jól tartson. (Sajnos volt némi negatív tapasztalatom utasként egy ütközés során egy -egyébként vadonatúj autóban lévő vadonatúj- automata övvel.)
A kérdésem az, hogy van-e arra lehetőség, hogy cserekor a gyári rögzítőpontokra felszerelve ne automata, hanem "normál" övet rakassak fel, természetesen az előírásoknak megfelelő darabot (akár gyári Renault alkatrészt). Kell-e az autót utána engedélyeztetni-bevizsgáltatni, vagy csak akkor, ha nem gyári a beszerelt darab?
A másik kérdésem ugyanezzel kapcsolatban:
Több helyen is árulnak olyan 4 pontos sport-biztonsági övet, amelyiken a két alsó szárat a régi öv rögzítési pontjaira szerelik, két felső szárat pedig a hátsó ülés övrögzítő-pontjára lehet felszerelni. (Van, ahol a beszerelést is elvállalják, van ahol csak csomagban odaadnák). Honnan lehet megtudni, hogy az én kocsimba be szabad-e építeni ilyet? Ezeket kell-e engedélyeztetni beszerelés után?

Köszönettel:
Szűcs Gábor
(2001. 09. 10.)

Kedves Gábor!

Tiszteletre méltó a körültekintése. Más a Trabantot úgy átalakítja, hogy Ikarus busz lesz belőle, és eszébe sem jut, hogy engedélyt kérjen. Az, hogy a biztonsági öv automata, vagy hagyományos, egyéni ízlés kérdése. Arra kell vigyázni, hogy a megvásárolt öv minőségét megfelelő okmány, vagy szerviz által kiállított bizonylat garantálja. Egyébiránt a beavatkozás engedélymentes. Javaslom forduljon szakszervizhez.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Motorost leszorító rendőrök

2001.11.11. 21:00 - Autójogász

A visszapillantóban egy kék lámpát használó rendőrautó közeledésére lettem figyelmes. Természetesen jobbra húzódással a továbbhaladást igyekeztem biztosítani a rendőrautónak. Meglepetésemre mikor a rendőrautó mellém ért, a kormányt rám rántotta. Én pedig kb. 90 km/h sebességgel majdnem az árokba rohantam. Nagy mutatványok árán a motoron maradtam.
Tisztelt Autójogász!

Folyó év februárjában Rendünk őrei megállítottak menet közbeni mobilhasználatért és felírták az adataimat a helyszíni bírságos formula tömbbe. Mivel az eset piros lámpánál álltomban történt, én nem írtam alá. Most meg jön a felszólítás az adómódjára behajtható osztályról, hogy fizessem be a helyszíni bírságra a tízezret.
Hát nem nagyon akarom.
A következőket kérdezném:
1. Piros lámpánál (a forgalomban) állva, kézben mobilozva, valóban elkövettem-e a közúti forgalom súlyos veszélyeztetését?
2. Ha nem írtam alá a helyszíni bírság formulát, érvényes-e? Mert betekintve az ügyiratba úgy tűnt, hogy az 'elkövető' aláírása szükséges lenne.
3. Tekintettel az azóta eltelt 7 hónapra tehet-e mégis szabálysértési feljelentést a rendőr?

Válaszát várva : Hertendi Ervin
(2001. 08. 30.)

Kedves Ervin!

A mobiltelefon használata az idevonatkozó jogszabályok szerint a közúti forgalomban való részvétel idején tilos, íly módon a piros lámpánál való ácsorgás bőven belefér a jogszabály adta keretekbe. Ezért nincs más hátra mint előre, kivéve ha a hatóság "hülye". A szabálysértés tényét a helyszínen el kell ismerni, és ezt a szabálysértő az aláírásával igazolja. Ez esetben az autogram elmaradt, ezért a rendőrnek nincs más hátra, mint feljelentést tenni. A jelek szerint ez is elmaradt, mivel a hat hónapos elévülési idő eltelt. Hiába a lassú munkához idő kell. Az ügyet el kell felejteni és újabb kísérletekkel tesztelni a rendőrség éberségét, hátha egyszer meg is tudja büntetni Önt. Azért javaslom legyen óvatos!

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

Az Alfa Romeo hátsó napellenzőjével kapcsolatos válaszára reflektálnék. A gépkocsiba szerelt napellenző minden bizonnyal gyári, de Magyarországon jármű csak úgy vehet részt a forgalomban, ha a személygépkocsi hosszanti átláthatósága biztosított. Ilyen okból engedélyezik csupán a 70 százalékos átláthatóságú (30 százalékban sötétített) üvegeket. A gyári napellenző használata a gépkocsi álló helyzetében teljesen szabályos (éppúgy, ahogy az első szélvédő mögé helyezett papír napvédő), ám ha a gépkocsi a forgalomban részt vesz (közlekedik), úgy a jogszabálynak meg kell felelnie. Műszaki vizsgán a forgalomban való részvétel szempontjából vizsgálják a gépkocsit, tehát ha a napellenző lehajtható (sőt lehajtott állapotában rögzíthető), úgy a gépkocsi a forgalomban való részvétel szabályainak megfelel (5/1990. KöHÉM rend. IV.fejezet 4.1.a-b pontja valamint, 6/1990. KöHÉM rend. 97.§ (5)bek.) Az Önhöz irt és közzétett levélből kiderül, hogy a levélírót megállították, tehát a forgalomban a gépkocsival részt vett. A levélből nem derül ki, bár utalás történik rá, hogy a kérdéses roló fel volt húzva. Amennyiben fel volt húzva, úgy a rendőr jogszerűen figyelmeztette a gépkocsivezetőt, amennyiben nem volt felhúzva, úgy a figyelmeztetés nem volt jogszerű.
A kolléga műszaki szakértelmére vonatkozóan információm egyébként nincs.
Az alábbiakat csak a pontosítás érdekében közöltem.
Tisztelettel:
Havas István r.törzszászlós
BRFK XIV.ker. Rendőrkapitányság
(2001. 09. 06.)


Tisztelt Dr. Mándi Sándor!

Szerződéskötés előtt átvételi elismervény ellenében 20 ezer Ft vételárelőleget adtam az eladónak. Az autót banki finanszírozással kívántam megvenni, de sajnos annak kora miatt elutasították kérelmemet. Így el kívánok állni a vételtől. A vételár előleg visszajár nekem vagy azt az eladó megtarthatja?

Előre is köszönöm állásfoglalását.
Tisztelettel:
N. Károly
(2001. 08. 31.)

Kedves Károly!

Az Ön által elmondottak nem egyértelműek. A jog ismeri az "előleg" és a "foglaló" intézményét is. Amennyiben a jogügylet meghiúsul, az előleg visszajár. Foglaló fizetése esetén az összeget az eladó megtarthatja, illetve ha a jogügylet az ő hibájából hiúsul meg, a foglaló visszaadása mellet a pórul járt vevőt a foglalónak megfelelő plusz összeggel kell kárpótolni. Ezért fontos, hogy az erről szóló szerződés az átadott összeget minek nevezi.
Az ilyen típusú szerződésekben a tőlünk független meghiúsulási ok külön kiemelhető, ilyenkor a foglaló is visszajár.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Ügyvéd Úr!

Az az ötletem támadt, hogy az autómra viccből felírom, hogy TERRORISTA ELHÁRíTÁS.
Kérdésem: Sértek-e ezzel valamilyem törvényt vagy szabályozást? Pl.: megtévesztés vagy ilyesmi, ami miatt a "rend tiszteletbeli őrei" haragudnának az autómra és rám.

Tisztelettel, Levente
(2001. 08. 31.)

Kedves Levente!

Igen, ezért őszintén remélem különösen a New York-i események fényében, hogy "korszakalkotó ötletét" még nem valósította meg. A 35/2000(XI. 30.) BM rendelet a megtévesztő felirattal ellátott járművek forgalomból való kitiltását írja elő, tehát ilyen járművel óvakodjon a rendőröktől és az arab terroristáktól!

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

Szüleimmel történt a következő eset: a fővárosi autópiacon kinéztek egy autót persze egy kereskedő (dealer) árulta, megegyeztek, le is foglalózták 10 százalékot adtak foglalónak (170 ezer Ft) amiről papírt is kaptak. Leutaztak Szolnokra az autókereskedésbe, rögzítették a feltételeket miszerint, ha nem kapják meg a banki kölcsönt az XY banktól, akkor a befizetett foglaló továbbá a befizetett 700 ezer Ft
visszajár. Sajnos a bank nem engedélyezte a kölcsönt és a kereskedés alkalmazottja akinek a foglalót adták, nem is akart arról hallani, hogy visszaadja a 170 ezer Ft-ot.
Előkérették a főnökét, ennek hatására sikerült kicsikarni tőle 120 ezer Ft-ot. Az lenne a kérdésem ,hogy milyen mód van arra, hogy a szüleim a maradék 50 ezer Ft-ot is visszakapják?
Joguk van a dílereknek ahhoz, hogy így meglopják az embert?

Előre is köszönöm válaszát, Máté Mónika
(2001. 09. 03.)

Kedves Mónika!

Amennyiben a foglaló kifizetése során kikötötték, hogy amennyiben kívülálló ok (bank) miatt hiúsul meg a szerződés, a foglaló visszajár, akkor a kereskedő a pénzt nem tarthatja meg. Ilyenkor a legegyszerűbb fizetési meghagyással fordulni a bíróság felé.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

A nyár folyamán motorkerékpárral közlekedtem a 4-es főúton, ahol éppen a rendőrök egy kamiont igazoltattak. Az egyik intézkedő rendőr figyelmetlenségből, vagy saját felsőbbrendűségének biztos tudatában majdnem elém lépett (átjött a főúton). Mivel egy erős kormánymozdulattal sikerült őt kikerülnöm, nyugodt lelkiismerettel továbbhaladtam.
Mintegy 10 km-rel az eset után a visszapillantóban egy kék lámpát használó rendőrautó közeledésére lettem figyelmes. Természetesen jobbra húzódással a továbbhaladást igyekeztem biztosítani a rendőrautónak. Meglepetésemre mikor a rendőrautó mellém ért, a kormányt rám rántotta. Én pedig kb. 90 km/h sebességgel majdnem az árokba rohantam. Nagy mutatványok árán a motoron maradtam.
A rendőr megállás után kiugrott az autóból és ordítani kezdett velem, hogy én a rendőr jelzésére nem álltam meg és elvette a papírjaimat. Kénytelen voltam visszatérni hozzájuk az első helyszínre. A másik rendőr habzó szájjal nekem esett, hogy így meg úgy nem álltam meg, és hogy ha gumibot a kezében lett volna, akkor leütött volna a motorról. Erre én felajánlottam neki, hogy máskor lője le az ilyen alakokat.
Ezt követően igyekeztem elmagyarázni nekik, hogy mind a szellemi állapotom, mind a irataim, mind a motor műszaki állapota nem indokolja, hogy én meneküljek az engem megállítani igyekvő közeg elől. Kérdésem, hogy mit tehet ilyenkor az ember, ha történetesen utast szállítok a motoron, akkor most egy semmiért valószínűleg nem tudnám ezt a levelet megírni, mivel biztos hogy nem tudtam volna megállni, és vagy agyonütöm magam s utasom, vagy nyomorékok maradunk.
Szabályozza valami a rendőr viselkedését, előírja valami intézkedéseinek formáját, hová mehet az ember panaszra? Amennyiben tanúkkal igazolom, hogy szabálysértést a rendőri állítással szemben nem követettem el, hová fordulhatok jogorvoslatért?
Válaszát előre megköszönve, tisztelettel: Petrányi Jenő
(2001. 09. 04.)

Kedves Jenő!

A rendőri ténykedés kereteit több jogszabály és belső norma is meghatározza. Ez persze nem jelenti azt, hogy az érintettek be is tartják azt. Az Ön által leírtak alapján a rendőrök megvalósították a közúti veszélyeztetés bűncselekményét, ezért és az inkorrekt intézkedésért panaszt kell tenni az érintett rendőrkapitányságon. Ez akkor hatékony eljárás, ha az Ön által elmondottakat tanúval is tudja bizonyítani.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

Kettő és féléves VW Polo Variant gépkocsimban rendeltetésszerű használat mellett 40 ezer km-nél meghibásodott a vízszivattyú, aminek szerencsére egyéb műszaki következménye nem lett.
A szegedi márkaszervizben a cserét úgy végezték el, hogy az alkatrész ár felét és a teljes munkadíjat velem térítették meg, az elengedett 50 százaléknál is méltányosságra hivatkoztak, mondván, hogy csak két éves korig térítik meg a teljes alkatrész árat, 2-3 év között csak 50 százalékot.
A számlát jogfenntartásal egyenlítettem ki. A Porsche Hungariától (visszaigazolt) emailben kértem a feltételeiket, de még nem kaptam meg.
Kérem, szíveskedjék tanácsot adni, érdemes-e valahova fordulnom, vagy jogos a Porsche Hungaria eljárása.

Segítségét őszinte tisztelettel köszönöm
dr. Boros István
(2001. 09. 04.)

Kedves István!

A garanciális javítás határideje az Ön esetében lejárt. A gyári szavatosság pedig csak kifejezetten gyártási hibára visszavezethető kár esetén alkalmazható. 30-40 ezer km és két-három év használati idő esetén az ilyen hibák már általában túllépnek a gyári szavatosság körén. A bizonyítási teher ilyenkor a vásárlót terheli. Ezért javaslom, békélje meg a helyzettel.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Doktor Úr!

Váratlan és igen kellemes meglepetésként harmadik alkalommal ikreink születtek, így gyermekeink száma négyre nőtt. Ez igen örömteli, az már viszont kevésbé, hogy így a közlekedésünk meglehetősen nehézkessé vált. Nyilván biztonságban szeretném tudni az összes apróságot, mindet biztonsági ülésben szeretném szállítani, viszont ez egy 5 személyes autóba (légyen az bármilyen nagy kombi), nem megoldható. A gyárilag hat személyes autók (Opel Zafira, Fiat Multipla) a hétköznapi autók kétszeresébe kerülnek, a való egyterű hétszemélyesek pedig a 3-4-szeresébe (7-8 millió Ft).
Felmerült annak a lehetősége, hogy ha van egy olyan autó, ami eredetileg öt személyes, ami elérhető árú és elég nagy a raktere, pl. Citroen Berlingo, akkor abba beszereltetni egy pótülést, vállalva természetesen azt, hogy a raktér ezáltal csökken. A kérdésem az, hogy vajon, ha ez technikailag megoldható, akkor levizsgáztatható-e egy autó így, hogy hivatalosan is 6 legyen a szállíthat személyek száma?

Segítségét előre is köszönöm!
Üdvözlettel, Bodor Gábor
(2001. 09. 04.)

Kedves Gábor!

A hatályos jogszabályok lehetővé teszik az ilyen jellegű átalakítást, amennyiben az megfelel a biztonsági előírásoknak. Javaslom keresse meg a területileg illetékes közlekedési felügyeletet, és előzetesen érdeklődjön elképzelésének megvalósíthatóságáról. Egyébként gratulálunk, a hét törpétől már nem áll olyan messze, csak Hófehérke is beleegyezzen.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Elszállítás, büntetés

2001.10.20. 21:50 - Autójogász

Saját lakókörnyezetemben hónapokig elzárta a forgalmat egy elhagyott, szétbontott jármű. Hosszú ideig komoly torlódást és balesetveszélyt okozva. Az ilyen jármű elszállítása csak kiadást jelent, ezért senki nem foglalkozott vele, tehát a közlekedés biztonság ebben az esetben látványosan háttérbe szorult.
Tisztelt Mándi úr!

Naponta látom a lopós autókat működni. Ezzel kapcsolatban a kérdéseim:
Minden tilosban parkoló autót elszállíthatnak-e? Hallottam olyasmit, hogy ez csak akkor történhet meg, ha akadályozza, vagy veszélyezteti a közlekedés biztonságát. Mi tartozik ezekbe a kategóriákba? A saroktól számított 5 m-es távolság minden esetben bele tartozik-e (gondolok itt két egyirányú utca kereszteződésére, ahol a tilosban álló nem takarja a kilátást), vagy a rokkant emberek parkolóhelyének igénybevétele, ami kijelölt parkoló esetén eleve nem lehet balesetveszélyes hely.
Mitől függ, hogy kerékbilincset, vagy elszállítást alkalmaznak-e?
Hasonló képen a kerékbilincset bármely tilos pakolás esetében alkalmazhatják-e? Nem ütközik-e az alkotmányba, hogy egy szabálysértés, vagy bűncselekmény miatt több büntetést is kiszabnak (lásd autó elszállításának díja, szabálysértésért kiszabott bírság, vagy pénzbírság plusz feketepont, vagy a jogosítvány elvétele után mindenféle teljesen haszontalan utánképzésre ítélik az embert). Az előbbieket ugyan nem, de az utóbbit saját bőrömön tapasztaltam. (Nem igazán értem, hogy egymillió kilométer levezetése után miért gondolják, hogy nem tudok beállni egy parkolóba, vagy nem tudom az úton tartani az autót. Ja ittas vezetésért vonták be a jogosítványomat!)
Amivel részben egyetértek, hogy KRESZ vizsgát kell tenni, de akkor miért fogadják el azt a szintet, ami a normál vizsgán régen nem felel meg! Igazán azt sem tudom, hogy egy pszichológus fél órai beszélgetéssel mit tud elérni. A csúcsok csúcsa, hogy két egymástól független olyan több órás, több alkalommal tartott nemtudommin kell részt venni, ahol kétszer megtanulhatom, hogy hogyan számoljam ki a véralkoholszintemet. Ami persze nem egyezik a tapasztalattal, vérvizsgálat eredményével. Ami nekem esetleg még hasznos, de ugyanezt üli végig az is, aki a megengedett sebességet lépte túl, vagy egyhetes jogosítvánnyal tömegszerencsétlenséget okozott!
Mindezeket olyan helyszíneken tartják, ami tömegközlekedéssel nem közelíthető meg, és szinte felhívják az embert, hogy jogosítvány nélkül vezessen! Van jogszabály arra, hogy milyen vétségre mit kell ítélni?
Teljesen szabad a vétkes lerablása?
Visszatérve az eredeti témához: Nem ütközik-e jogszabályba, hogy a rendőrség évek óta ugyanazzal a társasággal a piaci ár háromszorosáért és teljesen ellenőrizhetetlenül, számla kiadásának megtagadásával szállíttatja el a gépkocsikat?
Jogilag megáll-e, hogy míg a megrendelő a szállításnál a rendőrség, a szolgáltatás díját másnak kell kifizetnie. Vagy lehet, hogy nem kell, csak mivel mindenkinek kell az autója, vissza akarja kapni és fizet? Milyen jogon zárják el az ember elől az autóját?
Mivel párosával járnak a lopó autók, a második általában szabálytalanul áll, míg az egyik "dolgozik". Lehet-e ezért elégtételt venni? Amennyiben úgy érzem, hogy a tilosban parkolással nem veszélyeztettem a közlekedés biztonságát tehetek-e panaszt valahol, és hol, és milyen eséllyel nyerhetek egy vitában? Ha esetleg nyernék is, kártérítésre igényt tarthatok-e?
Lehet-e vitatni az önkormányzatok által egyre inkább gyakorolt jogát, hogy egyre több útszakaszt zárnak el parkolás elől, és ugyanakkor nem létesítenek új (akár fizetős) parkolóhelyet? Miért nem lehet a környezetvédelemhez hasonlóan egy fa helyébe egy fát elvhez hasonlóan az egy parkolóhely helyett egy parkolóhelyet elvet érvényesíteni?
Kedves Ügyvéd úr!
Mivel levelem túl hosszúra sikerült, kérem, hogy csak az Ön által közérdekűnek tartott kérdésekre válaszoljon a rovatban.
Üdvözlettel: Dániel Gábor
Budapest
(2001. 10. 09.)

Kedves Gábor!

Zavarba hoz a kérdések Ön által produkált bősége. Nagy valószínűséggel a felére sem tudok válaszolni. A kérdés feltevés hangulatából arra kell következtetnem, hogy Ön sem teljesen elégedett az önkormányzatok pénzszerzési akciójával. Ma már a legtöbb helyen keveredik a közlekedésbiztonság és az üzlet. Sokszor az embernek az az érzése, hogy a jogalkotó (ez lehet az önkormányzat is) csak a pénzünkre utazik. Ehhez képest már csak másodlagos kérdés, hogy a bevételből a polgármesternek lesz márványpadlója odahaza, vagy az útjavításokra is jut.
Nyugat-Európában a szigorúan belvárosi részeken találkozunk hasonló szabályokkal, de ott a parkolóház építés jóval magasabb szinten van, vagyis pénzt kérnek, de szolgáltatnak. Ebből a magyarországi alkalmazásban a pénzkérés maradt.
Azt is jól látja, hogy a "lopós autók" mozgását nem a közérdek, hanem az egyéni érdek határozza meg. A cél nem a közlekedés biztonság, hanem a bevétel növelése. Ez olyan természetes, hogy még bizonyítani sem kell. Saját lakókörnyezetemben hónapokig elzárta a forgalmat egy elhagyott, szétbontott jármű. Hosszú ideig komoly torlódást és balesetveszélyt okozva. Az ilyen jármű elszállítása csak kiadást jelent, ezért senki nem foglalkozott vele, tehát a közlekedés biztonság ebben az esetben látványosan háttérbe szorult. A KRESZ szerint a szabálytalanul parkoló jármű elszállítására tábla figyelmeztet. Ez minden esetben az elszállítás esélyét foglalja magában. Egyéb esetben a közlekedés biztonságot veszélyeztetés olyan szintű kell, hogy legyen, hogy annak következménye az elszállítás. Tehát ez utóbbi esetben akkor törvényes az elszállítás, ha kézzelfogható a veszély. Pl.: a Lánchídon keresztben megállt autó nyilvánvalóan nem kerülheti el a sorsát. A kerékbilincs alkalmazása nem lehet rendőrségi eszköz, mert azzal a rövid idejű "tilosban parkolást" órákra meghosszabbíthatják. Tehát nem a szabálysértés gyors megszüntetése, hanem konzerválása felé halad.
Tisztelt Gábor!
Jól érzi! Ezen a területen sok visszaélés és ellentmondás található és úgy látom, hogy sajnos nem is várható rövid úton megoldás.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi úr!

Tegnap írtam hosszabb levelet kérdésekkel az autóelszállítással kapcsolatban. Újabb fejlemény a kollégám szerint, hogy a közterület felügyelők is helyszíni bírságot szabtak ki (6000 Ft), és még a rendőrség is feljelenti őt, és a lakóhely szerinti hatóság fog eljárni. Kérdésem, hogy lehetséges-e ez így, vagy az egyik társasággal (közterületfelügyelők) nem kell foglalkozni.
Köszönettel: Dániel Gábor
(2001. 10. 10.)

Kedves Gábor!

Bár aktívan közelítünk a Balkánhoz, azért odáig nem jutottunk el, hogy egy cselekményért kétszer büntessenek. A megoldás vagy helyszínbírság, vagy feljelentés.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Bukás az eredetvizsgálaton

2001.10.16. 10:41 - Autójogász

Két hét múlva a vevő jelentkezett, hogy az eredetvizsgán az autó nem ment át, mivel úgy találták hogy a tűzfal, amely tartalmazza az alvázszámot, ki lett cserelve. A vevő szeretné semmissé tekinteni a szerződést (érthető okokból) és visszakapni a pénzét. Én viszont mar beforgattam ezt a pénzt egy új autóba.
Tisztelt Mándi Úr!

Korábbi válaszából idéznék:
A jogszabály lehetővé teszi több üzemben tartó nyilvántartásba vételét, de az valós indokokon kell alapuljon, ilyen például, ha egy járművel ketten taxiznak. Ehhez kérelmet kell a hatósághoz benyújtani (okmányiroda), melyre 1500 Ft illetékbélyeget kell ragasztani. A súlyadót és a kötelező biztosítást az az üzembentartó fizetheti, aki a forgalmi engedélyben a "kiemelt" helyen szerepel.
Kérdésem a következő volna:
Szüleimmel felváltva használnánk a gépkocsit, mivel nekik inkább a tavaszi hónapokban volna szükség a kocsira (persze ők nem pestiek), ráadásul az ő pénzük is benne van. Ez elég indok-e arra, hogy ők legyenek a kiemelt üzembentartók?

Köszönettel: Zinger László
(2001. 08. 28.)

Kedves László!

A kérdés több megoldásos. Ha ragaszkodik a több üzembentartó nyilvántartásba való vételéhez , az Ön által felsorolt érvek - bár rendkívül ritkák - elegendőek ahhoz, hogy két üzembentartó is nyilvántartásba kerüljön. Egyszerűbb megoldás, ha két tanúval ellenjegyezve a jármű tulajdonosa engedélyezi a kocsi tartós használatba vételét. És bárki nevére is érkezzen a csekk, azt a tényleges használó is befizetheti. Ez így olcsóbb.

Tisztelettel: Autójogász


Tisztelt Autójogász!

Mar biztosan volt ilyen kérdés, de ez most velem történt meg, és nagyon fontos lenne a válasza.
A történet 5 évvel ezelőtt kezdődött, amikor belföldi magánszemélytől vásároltam egy autót. Az autó átvételekor leellenőriztük az alvázszámot és a motorszámot, melyeket az adásvételi szerződésben is feltüntettünk. Most 5 év után az autót eladtam, a vevővel megkötöttük a szerződést (szinten feltüntetve az alváz- és motorszámot), a vevő kifizette és elvitte az autót, vállalva az eredetvizsgálat procedúráját és költségét. Két hét múlva jelentkezett, hogy az eredetvizsgán az autó nem ment át, mivel úgy találták hogy a tűzfal, amely tartalmazza az alvázszámot, ki lett cserelve. A vevő szeretné semmissé tekinteni a szerződést (érthető okokból) és visszakapni a pénzét. Én viszont mar beforgattam ezt a pénzt egy új autóba. Teljesen jóhiszeműen adtam el a régi autót neki, és bizonyítani tudom hogy 5 evvel ezelőtt ugyanezekkel a papírokkal és számokkal vásároltam az autót.
Kérdésem, hogy ilyen esetben mi a teendő?

Köszönettel: István
(2001. 08. 29.)

Kedves István!

A helyzet valóban nem egyszerű mivel a vevő okkal áll el a szerződéstől. Javaslom a vételár visszafizetését, és a jármű korábbi tulajdonosával szemben hasonló eljárás kezdeményezését, ha kell bírósági úton.

Tisztelettel: Autójogász


Tisztelt Autójogász!

Tavaly vásároltunk részletre egy gépkocsit egy hivatalos márkaképviselettől. Mivel azóta "szert tettünk" szolgálati gépkocsira, saját autóra nincs szükségünk, szeretnénk vagy a képviseletnek vagy harmadik személynek eladni a kocsit. Sajnos a képviselettől meglehetősen zűrzavaros megoldásokat kaptunk az ügyben, arról pedig, hogyan lehet harmadik személynek az autót eladni (tartozás átvállalásával) eddig nem kaptunk kielégítő magyarázatot.
Kérném ez ügyben segítségét.

Köszönettel, Kővári Róbert
(2001. 08. 29.)

Kedves Róbert!

Irigylem. Én is szeretnék "szert tenni" egy szolgálati járgányra. A márkakereskedők impotenciáját pedig csodálom. Az Ön által igényelt jogügylet egyike a leghétköznapibbnak. Csak osztani és szorozni kell, szerződésbe kell foglalni, és a dolog megy magától. Ha mégse, a márkakereskedő forduljon kezelő orvosához, vagy gyógyszerészéhez. Vagy Ön másik kereskedőhöz.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

1 hete lejárt műszakival közlekedtem, amikor pechemre igazoltattak, s az igazoltató rendőr bevonta a forgalmi engedélyt. Utána ismerőseimtől olyan információkat kaptam, a műszaki lejáratát 30 napos türelmi idő kellene kövesse, igaz ez? S ha nem, milyen bírságra számítsak?

Tisztelettel,
B. Csaba
(2001. 08. 29.)

Kedves Csaba!

Az Ön által elkövetett cselekményért minimum főbelövés jár. Az persze hülyeség, amit Önnek a 30 napról meséltek. Ez csak mese a taknyos kísértetről. A valóságban a lejárt műszakival, ha van műszaki vizsgára behívó lapja, ez egy hónapig jogosít a jármű használatára az utolsó naptól számítva. Ha a műszaki érvényesség több mint egy hónapja lejárt, akkor a műszaki vizsgáról szóló behívó csak a vizsga napján jogosít a vezetésre. A jármű kivonásán kívül külön büntetést csak akkor kap, ha a rendőr szabálysértési feljelentést is tesz. Ez esetben a birság tíz-húszezer forint.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!

2000 szeptemberében Balatonfüreden gyorshajtásért megállítottak. A jegyzőkönyet 'Nem ismerem el' szöveg aláhúzásával aláírtam. 2001. augusztusában a lakhely szerint illetékes önkormányzat beidézett ebben az ügyben, melyen nem tudtam megjelenni, s telefonos tájékoztatásuk szerint feltehetőleg a feljelentést vették alapul.
Mind a mai napig ezen idézésen kívül - amit nem én, hanem a feleségem vett át - semmiféle értesítés nem jutott el hozzánk. Nem évült ez el? Mi minősül eljárás megindításának, mármint a szabálysértési folyamat elévülése szempontjából (amiről Ön már írt, de más vonatkozásban). Mi a mozgásterem?

Üdvözlettel és köszönettel: Gy. Ferenc
(2001. 08. 29.)

Kedves Ferenc!

Az Ön mozgástere faltól- falig tart, mint a padlószőnyeg. De ne keseredjen el! A hatóság mozgástere sem nagyobb. Hat hónap az a rendőrök számára is annyi, még ha nehéz is kiszámítani. Az elévülést bármely eljárási cselekmény megszakítja. Ilyen például az idézés kibocsátása, vagy a határozat meghozatala. Van egy gyanúm, hogy az önkormányzat szerepe a vezetői engedély bevonása. Tehát, ha a megkeresés innen származik, az jogerős vezetői engedély visszavonásról szól. HA ez így van, keressen meg, még így sincs veszve semmi.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Hölgyem/Uram!

Azzal a kérdéssel fordulnék önökhöz, hogy külföldről behozott motornak milyen feltételeknek kell megfelelnie? Illetve, hogy milyen vámszabályok (gondolok itt arra, hogy milyen összegeket kell fizetnem) vannak életben. A motor úgy 6-10 éves lenne kb. Válaszukat előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
Tóth Csaba
(2001. 08. 29.)

Kedves Csaba!

Lehet, hogy egészen hülye vagyok, de a motor szó számomra nem egyértelmű. Úgy gondolom, hogy nem egy jármű motorjáról, hanem motorkerékpárról beszél. Ez esetben az Ön által megvásárolt jármű meg kell hogy feleljen az EU előírásoknak. Ezt követően, ha a járművet Európában gyártották, az értéke alapján csak a 20%-os forgalmiadót, a 25%-os ÁFÁ-t és a környezetvédelmi díjat kell kipengetni.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

Másfél évvel ezelőtt eladott autómra az önkormányzat a mai napig küldi a súlyadó fizetésére való felszólításokat. Többször beszéltem velük telefonon, adásvételi másolatot küldtem levélben, de még nem hagytak fel a zaklatással, látszólag semmi nem változott az ügyben. Időm nincs arra, hogy személyesen bemenjek, ráadásul az adásvételi szerződést se találom már. Az autó tudomásom szerint a rendőrségnél át van íratva. (Az autó vásárlását sem jelentettem be az önkormányzatnál, azt mégis megtudták a rendőrségtől, akkor az eladást miért nem sikerül tudomásul venniük?)
Ha nem tudom előkeríteni a szerződést, mivel tudom bizonyítani, hogy nem az enyém az autó? Egyáltalán nekem kell bizonyítanom, hogy nincs ilyen autóm?

Üdvözlettel, Tóth Árpád
(2001. 08. 30.)

Kedves Árpád!

Az önkormányzatnál ott ül Gizike, akinek saját "megbízható" nyilvántartása (karton) van az adóköteles járművekről. Ebben megtalálható öregapám lovaskocsija is. Ez szép, hagyománytisztelő szokás. Nyilván a helyi hatalom így próbál a lakossággal kapcsolatot teremteni. Néhány idézés, néhány baráti szó, és máris jó a légkör a kerületben.
Ha a jármű új tulajdonosa már átíratta azt a nevére, a helyzet egyszerű. 1500 Ft fejében az önkormányzat (t.i. okmányiroda) saját maga felé kiad egy igazolást a tulajdonváltozásról, és a dolog felejthető. (Az illeték adomány a politikusok oltárán.)
Ha, a jármű még nincs átíratva, mivel az új tulajdonos egy dög, akkor "papíron" még Ön a tulajdonos, tehát kérheti a jármű forgalomból történő végleges kivonását. Ezzel megszűnik az adókötelezettsége, és a mulasztó 20-30 ezer Ft-os többletkiadással számolhat.

Tisztelettel: Autójogász


Tisztelt Autójogász!

Nemrég 2001.08.21-i cikkében olvastam alábbiakat:
A biztosító legjobb ismereteim szerint a teljes kár összegét ki kell, hogy fizesse. Erről az a számla tanúskodik, amit a javítást végző ad. Ez pedig keményen ÁFÁ-s."
Ez azt is jelenti, hogy azoknak, akik ÁFA körbe tartoznak (cégek), döntésük szerint lehet visszaigényelni később az ÁFÁ-t, vagy kifizettetni a biztosítóval? Ugyanis több CASCO-s káresetünk után a teljes ÁFA összeget mindig kötelező volt befizetni az autó megkapásához, amit majd év végén (talán) visszaigényelhetünk.
Kérem ezzel kapcsolatban írjon pár sort, hogy oszoljon a homály.

Lenne még egy kérdésem. Mélyen tisztelt külföldi partnerünk, Mbhala Kwadzima Nigériából külföldön is figyelmen kívül hagyhatja a bírságcédulákat? Mi a helyzet a külföldi parkolási bírsággal magyar autó és magyar tulajdonos esetén?

Válaszát köszönöm:
Gábor
(2001. 08. 30.)

Kedves Gábor!

Aki nem tud arabusul , ne beszéljen arabusul! EZ a csapda az én csapdám. Már az előző válasznál is húztam fülem farkam, mert a kérdés gazdasági, és nem jogi. Velem a józan ész - két fröccs után elég bátor dolog ezt a kifejezést használni - mondatja a következőket:
A biztosító tevékenysége a bennünket ért kár megtérítésére irányul. Ezért olyan összeget kell, hogy teljesitsen amely "betakarja" a minket ért kárt.
Ez lehet a jármű javítási költsége - szőröstül-bőröstül-Áfástul -,de lehet - totálkár esetén - a jármű értéke is. Ehhez képest, hogy a könyvelők, hogyan bűvészkednek a befolyt összeggel, halvány segéd fogalmam sincs. Büntetésből ígérem, hogy tájékozódom.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr!
Kérem tanácsát az alábbi ügyben:
Feleségem ez év július 25-én 18h 15'-kor Budapest felé ment egy Suzukival.

Az M3-as gödöllői kapuja előtt egy Mercedes típusú kocsi elévágott, majd besorolt a kapuhoz. A feleségem utána állt be a sorba. A kapunál éppen lévő gépkocsi vezetője a kártyáját elejtette, ezért az előzőleg is siető Mercedes hátratolatott és a vonóhorgával összetörte a Suzukink lökhárítóját.
Ez a káreset.
A kálvária ezután kezdődött. A károkozó felelősségét elismerte és szabályos kárbejelentőt töltöttünk ki a Közlekedési Biztosító egyesület felé, amit augusztus 1.-én faxon megküldtem a károkozó felelősség biztosítójának a Közlekedési Biztosító Egyesületnek.
A károkozó biztosítója a kárt szemlézésre Lovász és Tsa. Gépjárműszakértő Kft.-nek (7627 Pécs Bittner A. u. 4.) adta ki. A Lovász és Tsa. Kft.által megbízott kárszakértő a gépjárművet 2001. augusztus 7-én megtekintette és felvette a kárfelvételi jegyzőkönyvet.
Többszöri telefonsürgetés után Lovász és Tsa. részéről Lovász úr a mai napon feleségemet telefonon arról értesítette, hogy a biztosító igazságügyi szakértője a kárigényemet elutasítja, mert biztosítási csalást akarok elkövetni, illetve szerinte ráfutásos baleset történt. Erről írásos értesítést még nem kaptunk, de mélyen felháborít, az egész eljárás és hogy a biztosítótól még semmilyen értesítést nem kaptunk, a káresemény ipari kamerás videofelvételét pedig csak 30 napig őrzik.
Kérem tanácsát, mit tegyek a továbbiakban.
Üdvözlettel, Pecznik Pál
(2001. 10. 12.)

Kedves Pál!

Én hiszek Önnek, de nem vagyok biztosító társaság. A biztosítók filozófiája, hogy mindenki rajtuk akar pénzt keresni, pedig ez fordítva igaz. A biztosító által felkért szakértő véleményét nem köteles elfogadni. Javaslom az ügyben járatos ügyvéd megkeresését, és új szakértő felkérését az ügyben.

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Parkolási díjak, kitiltás

2001.10.10. 13:08 - Autójogász

Megjegyzem azonban, hogy egyes helyeken a kerékbilincset azonnal ráteszik a járműre, ha a parkolójegy abszolút hiányzik. A lejárt parkolójegyet pedig általában kettő óráig tűrik. Ezt követően bilincs-esélyes a helyzet. Jobb megoldásnak találom keresni egy olyan címet a környéken, ahova bejelentkezhet, tehát a parkolása legálissá válhat.
Tisztelt Mándi Sándor Úr!

Mostanság elég sokat hivatkozik kedves barátomra, Mgaba Mbegi-re, aki Szváziföldön lakik, és ugye ő vezette az autómat, amikor az gyorshajtott/rossz helyen parkolt/stb.
Sajnos, szeptembertől fizetős lesz a parkolás a belváros legnagyobb részén, köztük az Izabella utcától a Dózsa György útig terjedő szakasz, ahol eddig gond nélkül el tudtam helyezni a kocsit a munkával eltöltött rettenetes napokon. Az autóval egyébként Maglódról járok be a feleségemmel. A havi tömegközlekedési költségünk (Volán bérlet: 10 ezer helyi egység/kopf, BKV: 4000 egység/kopf, összesen 28 ezer egység) finoman szólva is nevetségesen hangzik, mivel ha megtoldom két-háromezer egységgel, akkor megvan a benzinköltségem, ráadásul a tömegközlekedés és az autóval történő bejárás között nem elhanyagolható a színvonalbeli különbség sem. Viszont a parkolásért nem nagyon akaródzik fizetni, mivel a napi 1600-2000 egységnyi pénzért kapott szolgáltatás finoman szólva sem áll arányban a szolgáltatás minőségével (meg nincs is ennyi felesleges pénzem).
A kérdés: ha megállok a fizető övezetben, nem fizetek, majd nevetve a szemétbe hajítom a mikuláscsomagot, akkor a fizetési felszólításnál hivatkozhatok-e arra, hogy az autóval Jörgensen Börgensen, uppsalai váltóőr közlekedett a kérdéses időpontban, így őt kellene zargatni az ilyen marhaságokkal?
Válaszát epedve várom!
Tisztelettel:
Juhász Viktor
(2001. 08. 21.)

Tisztelt Jörgensen Börgensen!
(uppsalai váltóőr)

Nehéz helyzetbe hoz, mivel a focival ellentétben a nagykapuk helyett a kiskapukat firtatja. Mielőtt bármit mondanék, jelzem, hogy ebben a játékban minden játékos a sajátját veri csalánnal. Jogilag egy dolog biztos. Az étteremben az fizet, aki rendel. A parkolási díjat az köteles fizetni, aki parkol. Gondoljunk a bérautókra, vagy a leasingre. A kocsi használója fizet minden költséget, nem pedig a tulajdonos. Ha tehát ami régi ismerősünk, Hans Regenkurt használja az autónkat, akkor _ő_ felel a használattal való költségekért. Ily módon a Mikulás-csomag könnyen hatástalanítható. Megjegyzem azonban, hogy egyes helyeken a kerékbilincset azonnal ráteszik a járműre, ha a parkolójegy abszolút hiányzik. A lejárt parkolójegyet pedig általában kettő óráig tűrik. Ezt követően bilincs-esélyes a helyzet. Jobb megoldásnak találom keresni egy olyan címet a környéken, ahova bejelentkezhet, tehát a parkolása legálissá válhat.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr,

Szeretnék Önnel beszélni az esetemről, kérem adja meg valamely személyes elérhetőségét. Ha helyesen olvastam, magánpraxisba ment át.

Köszönettel,
Nagyillés Béla
(2001. 08. 21.)

Kedves Béla!

A mobil-számom: 06-30-31-70-112, de ez maradjon köztünk!

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi Úr,

Sajnos figyelmetlenségemből adódóan a hétvégén egy kicsi balesetet okoztam. Egy utcából készültem kikanyarodni, mikor későn vettem észre egy felém közeledő motorost, parkoló autó, magas növényzet meg talán sietségem miatt is.
Természetesen azonnal fékeztem és éppen hogy behajtottam a kereszteződésbe (max. 2 métert). A motoros viszont hatalmasat fékezhetett attól tartva, hogy eléhajtok és
egyszerűen kicsúszott alóla a motor. Csúsztak néhány métert, majd szerencsére a motoros sértetlenül felállt, a motor oldala viszont szépen le lett horzsolva. A két jármű
nem ért össze, előttem ment el a motor. Természetesen az adatlapot a fenti leírással próbáltuk kitölteni. Rendőrt nem hívtunk, mert személyes sérülés nem történt és a srác a
közelben lakott, hazatolta a motort.

Kérdéseim a következők lennének:
- Minek számít a fenti eset? Szabálysértés vagy súlyosabb? Milyen következményei lehetnek rám nézve? Feljelentés, büntetőpont, pénzbírság?
- Jelenleg B3 kategóriájú az édesapám tulajdonában lévő autó, melyet vezettem. Hogyan változhat a biztosítási díja és mikortól?
- A motoros attól tart, hogy nem fogja kárát rendezni a biztosításom, mert nem egy szokványos esetről van szó. Hogyan alakulhat az ő esete?

Válaszait előre is köszönöm,
Kiss Gergő
(2001. 08. 22.)

Kedves Gergő!

Megemelem kalapom a korrektsége előtt. A járművezetők egy jelentős része nem ismerné el a hibáját. Az ügyben minden valószínűség szerint Ön a felelős. Cselekménye szabálysértésnek minősül, de mivel nem volt rendőri intézkedés, így szabálysértési eljárás sem lesz belőle. A bonus-malus persze visszazuhan, hogy pontosan mennyit, erre a kedvenc biztosítója fogja megadni a választ. Amennyiben a kár nem jelentős, azt Ön is megtérítheti, akkor a bonus-malusa sem kerül veszélybe.
A biztosító fizetni fog a motorosnak, ha Ön elismeri a hibáját.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Autójogász!

Új autó vásárlása miatt "öreg" Renault-mat átadtam édesapámnak használatra. Mivel az autó "családban marad" ezért szeretnénk elkerülni az átíratással kapcsolatos költségeket. Kérdésem: Ha a forgalmiban édesapám, mint üzembentartó szerepel, ugyanakkor a tulajdonos én maradok, akkor az autóval kapcsolatos közterhek (súlyadó, kötelező biztosítás) kit terhelnek, illetve felszabadul-e a bónusz kategóriám? Jelenleg ugyanis 2 autó van a nevemen, a köt. fel. biztosítás bónusz kedvezménye viszont csak egy autóra (a régi Renaultra) érvényes.

Köszönettel, Szitovszki Tamás
(2001. 08. 22.)

Kedves Tamás!

Az új okmányrendszerben ez a pozitív. A kocsi tartós használatba adható, oly módon, hogy a törzskönyv a tulajdonos nevére, a forgalmi meg az üzembentartó nevére szól. Ebből fakadóan minden költség, közteher az üzembentartót terheli, sőt az üzembentartó váltással biztosító is cserélhető, ily módon a biztosítási kedvezmény az új járműre átiratható.

Tisztelettel Autójogász


Tisztelt Mándi úr!

Gyorshajtás miatti bírság késedelmes megfizetése okán két hónapra kitiltották az autómat a forgalomból. Mit reszkírozok, ha közben használom? Természetesen a zöld kártya, műszaki, kötelező biztosítás rendben van. Mi történik, ha például van egy karambolom, saját vagy más hibájából?

Tisztelettel: György
(2001. 08. 23.)

Kedves György!

Ilyen jármű kitiltási ok nincs. Vélhetően adatot nem szolgáltatott.
(Alighanem egy ilyen ügyben volt a napokban egy precedens ítélet. A szerk.)
Ha forgalmi engedély nélkül közlekedik, szabálysértést követ el, amely néhány tízezer Ft pénzbüntetést jelent. Ön dönt: vezet vagy fizet. (Megjegyzés: a P-jelű rendszámtáblát az ilyen esetekre találták ki.)

Tisztelettel Autójogász


Dr. Mándi Sándor
Mi van, ha vásárlás után derül ki, hogy lopott az autó? Milyen szerződést írasson, ha külföldre megy a szomszéd autójával? Mikor kell PÁV? Mi van, ha műszaki vizsgán nem látszik a motorszám, és szigorúan néznek a vizsgabiztosok? Megbüntette a rendőr, ön szerint jogtalanul?

Dr. Mándi Sándor jogász a Közlekedési Igazgatás országos vezetője volt, most váltott magánpraxisra. Szakmai tanácsait a TotalCar olvasóinak természetesen ingyen adja. A rendszer hasonló az Autódoktor és a Kárszakértő rovathoz: küldjön egy levelet a autojogasz@totalcar.hu címre a probléma rövid leírásával. Ha lehet, használjon ékezeteket, és ne küldje el többször a levelet! A választ Autójogász rovatunkban olvashatják.

Autójogász Autójogász

Haragosa van? Kárvallott? Rendőri túlkapás áldozata? Kérdezze az Autójogászt, vagy böngéssze a több száz eddigi tanácsot. Kereshet is! Per- és tehermentességet kívánunk!

KeresésKeresés

IndapassIndapass