Nyílt levél Rogán Antalnak

2012.05.07. 17:55

Shadowbull olvasónk gyakorlatias ember, külhonban élő és dolgozó magyar. Ő - a rózsaszín elképzelésekkel ellentétben - gyakorlati alapokon szembesíti a valósággal a t. képviselő urat.

Feladó: Shadowbull

Címzett: Vályi István

Targy: Nyílt levél Rogán Antalnak nyilatkozata nyomán

Tisztelt Rogán Antal képviselő úr!

Külföldön élő magyarként érdeklődéssel olvastam a totalcar.hu-nak tett nyilatkozatát a külföldi rendszámú gépjárművek magyarországi használatával kapcsolatban. Ön a cikk szerint az alábbiakat állítja, idézem:

"...hiszen a magyarországi lakóhellyel rendelkező járművezető bármennyi ideig jogosult a külföldi rendszámú autójával közlekedni a hazai utakon, ha rendelkezik bejelentett külföldi tartózkodási hellyel..."

Nos, ön téved. Azt fel sem merem tételezni, hogy szándékosan állít valótlanságot. A valóság ugyanis az, hogy az a személy, aki Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, nem vezethet Magyarországon saját tulajdonú külföldi rendszámú gépjárművet, amennyiben még nem kezdeményezte a magyarországi forgalomba helyezést.

Hogy egy kicsit jobban megvilágítsam a helyzetet, leírnám a saját példámat: 6 éve élünk a családommal Németországban, ezt néhány éve Magyarországon hivatalosan be is jelentettük. Ennek eredményeképpen a magyarországi állandó lakcímünk megszűnt, viszont maradt tartózkodási helyünk, hogy az esetleges hivatalos ügyeket könnyebben tudjuk intézni. Németországban vásároltunk egy autót, amin természetesen német rendszám van.

Önök pedig adócsalónak nyilvánítottak, és azzal fenyegetnek, hogy egy közúti ellenőrzés alkalmával leveszik a rendszámomat, és többszázezer forintra büntetnek. Kérem, ne kezdjen el bőszen tiltakozni, hogy ez nem is így van, hiszen csak igazolni kell... Több hetes utánajárásomba került, amíg tisztáztam: ha az autó a saját tulajdonomban van, NEM használhatom Magyarországon, ha van lakcímem vagy tartózkodási helyem. A rendőrség így értelmezi az önök jogszabályát, és így is hajtja végre. Idéznék:

Általános szabályként a törvény előírása szerint, amennyiben az üzembentartó természetes személy és lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye Magyarországon van (a Kkt. 47. §-a szerint belföldi üzembentartó), járműve csak magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel vehet részt a közúti forgalomban.
A lakóhely és szokásos tartózkodási hely meglétét az intézkedő rendőri a nyilvántartásban ellenőrzi. Szokásos tartózkodási helyen az érvényes tartózkodási helyet kell érteni. Az ellenőrzést akkor is el kell végezni, ha az intézkedés alá vont személy nem ad át magyar hatóság által kiállított lakó- vagy tartózkodási helyet megjelölő igazolványt (lakcímkártyát).
Amennyiben a természetes személy üzembentartó rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, a jármű üzembentartóját, valamint vezetőjét a rendőr felszólítja, hogy a törvényben meghatározott mentesülési körülmény fennállását a helyszínen igazolja.
A magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy üzembentartó akkor jogosult nem magyar hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott járművet közúti forgalomban tartani, ha

· a jármű tulajdonosa a jármű forgalomba helyezését a közlekedési igazgatási hatóságnál már kezdeményezte, vagy
· a járművet már korábban származás ellenőrzési nyilvántartásba vették.

Ugye kezd már világos lenni, tisztelt képviselő úr, hogy mi is a mi problémánk? Több tízezer magyar él külföldön, akik közül sokan nem tekintették véglegesnek a távozást, és ezért megtartották a magyar állandó lakcímüket (mert például ingatlanjuk van) vagy tartózkodási helyet létesítettek, amire egyébként minden joguk megvan az Európai Unióban.

Ha megengedi néhány ténnyel tovább árnyalnám a témát. Miután a külföldön élő magyar hosszú tájékozódás után ráébred, hogy nincs semmilyen lehetősége magyar lakcímmel rendelkezve használni a teljesen törvényesen tulajdonolt autóját Magyarországon, kisakkozza az egyetlen lehetséges megoldást: meg kell szüntetni a magyar lakcímet, és be kell jelenteni a végleges külföldre távozást. Nos, ezt külföldön a magyar nagykövetségen és konzulátusokon lehet megtenni. Az átfutási ideje 3 azaz három hónap! A konzulátus természetesen kiállít egy igazolást a bejelentésről, de 3 hónapba telik, mire ez a magyar lakcímnyilvántartásba bekerül. A XXI. században, az email meg az SMS korában... És amennyiben ezt olvasván rossz érzések kelnének önben, elárulom igaza van: A magyar rendőrség NEM FOGADJA EL a konzulátus által kiállított pecsétes papírt. Csak azt fogadja el, ha a lakcímkártyában "Külföldi Cím" bejegyzés szerepel. Ezt a rendőrség megerősítette, kérem járjon utána, ha nem hiszi. Én sem hittem el, utánajártam..
Felmerülhet persze az is önben, hogy Magyarország mondhatja-e magáról hogy jogállam, amennyiben a rendőrsége a következők szerint jár el, ismét idéznék:

A Kkt. 25/B. § (5) bekezdése alapján a mentesülési körülmények valamelyikének fennállását az ellenőrzés során kell igazolnia a jármű vezetőjének, vagy az üzembentartójának. Erre való tekintettel, az intézkedés alá vont személy azon kijelentése, hogy valamely mentesülési körülmény nála fennáll, de azt csak az ellenőrzés után tudná igazolni, nem akadálya a R. 98. §-ban meghatározott intézkedések foganatosításának, utólagos igazolásnak helye nincs.

Ugye érti, tisztelt képviselő úr? Tegyük fel hogy valaki külföldön él, és nem követi különösebben a magyarországi fejleményeket, hazalátogat, és puff, volt rendszám, nincs rendszám, reklamációnak helye nincs. Ön szerint ez helyes? Szerintem nem az. Sokan vagyunk ezzel így. Persze a mi véleményünk nem igazán érdekel senkit, a politikai elit nem lát bennünk érdemi tömeget, nem fenyegetjük esetleges protestszavazással a hatalmukat, az otthon maradt honfitársainkat pedig a mi gondjaink nem igazán foglalkoztatják, hiszen van nekik bajuk elég, ráadásul azt nyilatkozzák prominens politikusok magabiztosan, hogy nincs is ilyen probléma.

Tisztelt képviselő úr, ha már idáig elolvasta, akkor még egy érdekes adalék: A feleségem is szeretné vezetni az autónkat, ezért úgy döntöttünk, hogy az egész család bejelenti a végleges külföldre távozást. Csakhogy ez nem megy olyan egyszerűen: Egy 1952-es(!) törvény alapján kiskorú gyermek külföldi letelepedése csak a Gyámhivatal engedélyével lehetséges. Ez sajnos nem vicc, az illetékes gyámhivatal megerősítette. Leírnám, hogy mit követel a Gyámhivatal:

- szülők közös kérelme a gyermek végleges külföldre távozására vonatkozó szülői jognyilatkozat jóváhagyása iránt az Ön által leírtak alapján feltételezve, hogy a gyermekük felett az anyával közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot (tehát  bíróság nem döntött a gyermekelhelyezésben)

- amennyiben bírói döntés alapján csak egyik szülő gyakorolja a gyermek felett a szülői felügyeletet, úgy a fenti kérelmet a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek kell aláírni, míg a másik szülőnek külön kell nyilatkozni arról, hogy egyetért-e gyermeke végleges külföldre távozásával (ez esetben a gyermekelhelyezésről szóló bírói döntést is szükséges csatolni)

- amennyiben azért gyakorolja az egyik szülő a szülői felügyeleti jogot, mert a másik szülő elhunyt, úgy a kérelem mellé a halotti anyakönyvi kivonat csatolása szükséges

- kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező szülő/szülők és a gyermek nevét  és személyazonosító adatait (neme, állampolgársága, születési helye és ideje, anyja neve, bejelentett lakóhelye és tartózkodási helye),

- gyermek iskolalátogatási igazolásának eredeti példánya,
szülő/szülők kereseti igazolásának eredeti példánya,
lakásbérleti szerződés másolata
amennyiben abból megállapítható, hogy a bérlő az ingatlanba
családjával együtt költözik

- amennyiben azonban a lakásbérleti szerződés kizárja, hogy a bérlő az ingatlanba más személyt  (családtagot) befogadjon, úgy szükséges a bérbeadó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek is az ingatlanban lakjon, környezettanulmány, amennyiben ennek beszerzése az Ön részéről akadályba ütközik, úgy jelölje meg azt a német hatóságot (pontos megnevezéssel és postacímmel), amely a környezettanulmány elkészítésére jogosult, és a megjelölt német hatóságot a gyámhivatal megkeresi a környezettanulmány elkészítése iránt.

Az ember felteszi a kérdést, hogy hogyan lehetséges mindez ma, 8 évvel az EU-csatlakozásunk után, 2012-ben. Az egész kormány és a frakció jogászokkal van tele, és nem képesek egy törvényt megalkotni, ami nem akad össze legalább öt másikkal, beleértve néhány EU-s alapelvet? Tragikomikus.

Egy mindenesetre biztos: akik ellen ezt a törvényt megalkották, azok röhögnek a markukba. A "szlovákrendszámos" adóelkerülő ugyanis meg tudja fizetni a jogászait, aki már meg is találták a kiskapukat.

Mi pedig, törvényesen külföldön élők, megfizetjük az önök tévedéseinek az árát. Habár önök az adócsalást nem tudták megállítani, azt sikeresen  elérték, hogy a magyar határ átlépése előtt ismét görcsbe ránduljon az egyszeri polgár gyomra, mint nem is olyan rég, egy olyan korban, amiről azt hittük, már végleg letűnt.


Tisztelt képviselő úr, azt hiszem erre nem lehetnek büszkék.

(Név és cím a szerkesztőségben)