Adásvételi szerződés

2002.07.12. 11:20

Ha magánszemélyek között történik, bruttó árat kell a szerződésre írni. A neven és címen kívül javaslom a személyi igazolványszám feltüntetését is.

Tisztelt Autójogász!

A segítségét szeretném kérni abban, hogy milyen adásvételi szerződési minta a legjobb? Hol lehet ilyeneket elérni?
Kölcsön és casco felvétele esetén mik azok a pontok amelyekre mindenképpen oda kell figyelni?
Előre is köszönöm segítségét
Gábor

Tisztelt Gábor!
A CompLex CD jogtáron található szerződésminta értelemszerű kitöltésével minden jogszabályi kelléknek megfelel. Ha magánszemélyek között történik, bruttó árat kell a szerződésre írni. A neven és címen kívül javaslom a személyi igazolványszám feltüntetését is. A CASCO szerződésnél mindenképpen érdemes azokra a pontokra figyelni, amely a felsorolja azokat az eseteket, mikor nem élhet a károsult a biztosítási igényével. Pl. pótkulcs elvesztése, ittas vezetés, egyéb bűncselekmény esetén bekövetkezett kár, stb. Továbbá az értékcsökkenés kiszámítása milyen képlet alapján történik, a szerződést mekkora díjfizetési késedelem esetén tekinti a biztosító automatikusan felmondottnak.

A kölcsön és lízingszerződéseknél érdemes kiszámolni előre mivel jár, ha a lízingelő-adós idő előtt akar kiszállni a szerződésből (előtörlesztési feltételek) továbbá a biztosítási díj totálkár vagy lopás esetén milyen módon történik beszámításra. Ha a lízingdíj összege tartalmazza a biztosítási díjakat, mindenképpen ragaszkodni kell egy olyan ponthoz, hogy a díjfizetés elmaradásával keletkezett bármilyen kár a lízingbeadót terheli.

A Jogtáron található minta a következő:

Adásvételi szerződés

létrejött egyrészről a HORUKK Szállító és Fuvarozó Kft. (Budapest XV.,
Gubacsi u. 77.) mint eladó - a továbbiakban Eladó -
másrészről Nagy Ferenc vállalkozó (Budapest XV., Erős u. 14.) mint vevő - a
továbbiakban: Vevő - között a mai napon az alábbi feltételek szerint.

1.) Eladó tulajdonát képezi a XYZ-345 forgalmi rendszámú, Mercedes 611 Ka
típusú tehergépkocsi, melynek motorszáma: 123456XTG789, alvázszáma:
KA617722833.

2.) Eladó a tulajdonát képező gépjárművet eladja Vevőnek, aki azt
megvásárolja az általa megtekintett és ismert műszaki állapotban.

3.) A gépjármű vételára a Felek megállapodása alapján 600 000,- Ft + áfa, összesen: 750 000.-Ft, azaz Hetesszázötvenezer forint, melyet Vevő a szerződés aláírásával egyidejűleg, készpénzben köteles megfizetni oly módon, hogy intézkedik a vételár Eladó pénzintézeti számlájára (Gazdag Bank RT 234-567899) történő átutalásáról.

4.) Vevő a gépjárművet azon a napon veheti birtokba, amikor a vételár Eladó számlájára megérkezik.

Eladó kötelezi magát arra, hogy a birtokbaadással egyidejűleg kiadja Vevőnek a jármű műszaki eredetiségére vonatkozó, .... év .................... hó ... napján készült vizsgálati szakvéleményt, a törzskönyvet, a Szerződő Felek által kitöltött és aláírt új típusú állandó forgalmi engedély műszaki és
üzembentartói lapját, valamint a gépjármű szerviz-könyvét.

5.) Eladó kijelenti, hogy az adásvétel tárgyát képező gépkocsinak általa ismert hibája nincs, korábban sérülése nem volt.
6.) Vevő köteles a birtokbavételtől számított 15 napon belül a tulajdonosváltozást a rendőrhatóságnak bejelenteni.
Budapest, .... év .................... hó ... napján.

HORUKK Szállító és Fuvarozó Kft. Eladó Nagy Ferenc Vevő
Előttünk mint tanúk előtt:
1.) Kovács István 1121 Bp., Liliom u. 7.
2.) Kiss András 1072 Bp., Margit u. 9.