Veteránok minősítése

2004.06.10. 23:38

Milyen autó minősül veterán autónak illetve egyéb járműnek?

Tisztelt Totalvám!

Az a kérdés merült fel bennem, hogy milyen autó minősül veterán autónak (reg. adó szempontjából) illetve egyéb járműnek. Elég hogy elérjen egy bizonyos korhatárt (pl. 25 v. 30 évet) vagy kell valamilyen külföldi igazolással rendelkeznie (pl: Németországban a "H" rendszám)?
Köszönöm válaszát!

Üdvözlettel:
KP

Tisztelt Kőfalusi Péter!

A jogszabály szerint muzeális - veterán - autónak az a jármű minősül, ami legalább 30 éves.


Az egyéb gépjárművek közé sorolható a teljes egészében elektromos, gázturbinás stb. hajtású autó. A muzeális járművekre vonatkozó szabályokkal foglalkozik az alábbi jogszabály is.

"5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
A MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELTÉRÉSEK
19/A. § (1) A jármű muzeális jellegének megállapítását és kategóriába sorolását a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott módon, a muzeális jellegű jármű összeépítésének és forgalomba helyezésének engedélyezését, valamint a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatát a (6)-(10) bekezdésekben meghatározott módon, illetőleg eltéréssel kell végezni.
(2) A muzeális jellegű jármű a gyártási éve alapján a következő kategóriák egyikébe sorolandó:
a) az 1905. év előtt gyártott jármű az antik (A),
b) az 1905. évben és azt követően 1919. év előtt gyártott jármű a veterán (B),
c) az 1919. évben és azt követően 1931. év előtt gyártott jármű a klasszikus I. (C),
d) az 1931. évben és azt követően 1946. év előtt gyártott jármű a klasszikus II. (D),
e) az 1946. évben és azt követően 1961. év előtt gyártott jármű a nosztalgia I. (E),
f) az 1961. évben és azt követően 1971. év előtt gyártott jármű a nosztalgia II. (F),
g) az 1971. évben és azt követően, de legalább 30 naptári évvel a minősítés éve előtt gyártott jármű a nosztalgia III. (G) kategóriába tartozik.
(3) A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében (a továbbiakban: muzeális minősítő vizsgálat) a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg.
(4) A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgálatra állított jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben:
a) gyártási éve alapján valamely muzeális jármű kategóriába sorolható,
b) műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek,
c) műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak megfelelő muzeális jellegű járművet a Muzeális Minősítő Bizottság nyilvántartásba veszi, és a járművön rögzítendő regisztrációs táblával való megjelölését engedélyezi.
(6) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatát a területi közlekedési felügyelet a (4)-(6) bekezdésekben meghatározott muzeális minősítő vizsgálathoz kapcsolódóan, illetőleg azt követően végzi el.
(7) A muzeális jellegű jármű összeépítésének, illetőleg az egyedi forgalomba helyezés engedélyezésének eljárása során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.
(8) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése - a műszaki konstrukciós jellemzői által indokolt korlátozások előírása mellett - abban az esetben is engedélyezhető, amennyiben a jármű nem felel meg az MR.-ben a jármű fajtához tartozóan meghatározott műszaki feltételeknek, de teljesíti legalább - ideiglenesen a közúti forgalomban való részvétele során - az MR.-ben a lassú járművekre meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeket.
(9) A muzeális jellegű jármű forgalmi engedélyének érvényességi idejét a forgalomban való részvétel feltételeként meghatározott korlátozások és a jármű fajtához e rendeletben meghatározottak alapulvételével kell megállapítani.
(10) A Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz kiadott - a (8) bekezdés szerinti esetleges korlátozásokat is tartalmazó - "Műszaki adatlap" alapján a Nyilvántartó a járművet a külön jogszabály szerinti hatósági engedéllyel és jelzéssel látja el.
(11) A Muzeális Minősítő Bizottság egy-egy tagját a Közlekedési Főfelügyelet, a Közlekedési Múzeum, a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: F.I.V.A. ) nemzeti képviselő szervezete és a Magyar Autóklub jelöli ki. A muzeális minősítő vizsgálat szervezése és a vizsgálat lefolytatásához szükséges műszaki, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítása a Magyar Autóklub feladata.
(12) A Muzeális Minősítő Bizottság - a F.I.V.A. szabályaival összhangban - szabályzatban megállapítja a minősítési vizsgálat eljárási szabályait, így különösen:
a) a muzeális minősítő vizsgálat részletes vizsgálati és minősítés technológiai rendjét,
b) a muzeális minősítő vizsgálat eljárási és adminisztratív szabályait,
c) a muzeális jellegű jármű tulajdonos változása során a muzeális minősítést érintően követendő eljárást, valamint a minősítés visszavonásának rendjét,
d) a F.I.V.A. minősítés honosításának rendjét,
e) a muzeális jellegű járműre vonatkozó egyes MR. rendelkezések alkalmazása alóli mentesítés feltételeit.
(13) A szabályzatot a gazdasági és közlekedési miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben hagyja jóvá, a Muzeális Minősítő Bizottság közzéteszi a Közlekedési Értesítőben."

Emellett figyelmébe ajánlom a MAVAMSZ internetes oldalát is.

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő