Veterán motor importja

2004.08.18. 11:16
Az 1979-es évjáratú jármű 2009-ben lesz muzeális jellegű.
Tisztelt Váradi Mihály!

Eddigi kereséseim eredménytelenül jártak, ezért szeretném Öntől megkérdezni:
mely évjárattól minősül egy jarmű veterannak, és milyen feltételekkel lehet Magyarországra importálni és forgalomba helyezni. Konkrétan egy 1979-es Yamaha SR 500.
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelettel,
Szabó István

Tisztelt Szabó István!

Az alábbiakban a muzeális (veterán) járművekre vonatkozó jogszabályi rendelkezést küldöm meg Önnek:


5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról
h) "muzeális jellegű jármű": a muzeális jellegre vonatkozóan külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő jármű.
...
A MUZEÁLIS JELLEGŰ JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ ELTÉRÉSEK
19/A. § (1) A jármű muzeális jellegének megállapítását és kategóriába sorolását a (2)-(5) bekezdésekben meghatározott módon, a muzeális jellegű jármű összeépítésének és forgalomba helyezésének engedélyezését, valamint a forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálatát a (6)-(10) bekezdésekben meghatározott módon, illetőleg eltéréssel kell végezni.
(2) A muzeális jellegű jármű a gyártási éve alapján a következő kategóriák egyikébe sorolandó:
a) az 1905. év előtt gyártott jármű az antik (A),
b) az 1905. évben és azt követően 1919. év előtt gyártott jármű a veterán (B),
c) az 1919. évben és azt követően 1931. év előtt gyártott jármű a klasszikus I. (C),
d) az 1931. évben és azt követően 1946. év előtt gyártott jármű a klasszikus II. (D),
e) az 1946. évben és azt követően 1961. év előtt gyártott jármű a nosztalgia I. (E),
f) az 1961. évben és azt követően 1971. év előtt gyártott jármű a nosztalgia II. (F),
g) az 1971. évben és azt követően, de legalább 30 naptári évvel a minősítés éve előtt gyártott jármű a nosztalgia III. (G) kategóriába tartozik.
(3) A jármű muzeális jellegét a tulajdonos kérelmére, az általa biztosított műszaki dokumentáció figyelembevételével, minősítő vizsgálat keretében (a továbbiakban: muzeális minősítő vizsgálat) a Muzeális Minősítő Bizottság állapítja meg.
(4) A muzeális minősítő vizsgálat alapján a vizsgálatra állított jármű abban az esetben minősíthető muzeális jellegűnek, amennyiben:
a) gyártási éve alapján valamely muzeális jármű kategóriába sorolható,
b) műszaki kivitele megegyezik a gyártásakor meghatározott jellemzőknek,
c) műszaki és esztétikai állapota alapján alkalmas a típusának muzeális szempontú bemutatására.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott vizsgálati szempontoknak megfelelő muzeális jellegű járművet a Muzeális Minősítő Bizottság nyilvántartásba veszi, és a járművön rögzítendő regisztrációs táblával való megjelölését engedélyezi.
(6) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezés előtti és időszakos vizsgálatát a területi közlekedési felügyelet a (4)-(6) bekezdésekben meghatározott muzeális minősítő vizsgálathoz kapcsolódóan, illetőleg azt követően végzi el.
(7) A muzeális jellegű jármű összeépítésének, illetőleg az egyedi forgalomba helyezés engedélyezésének eljárása során a jármű gyártási időpontja alapján meghatározott műszaki követelményeket kell alkalmazni.
(8) A muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése - a műszaki konstrukciós jellemzői által indokolt korlátozások előírása mellett - abban az esetben is engedélyezhető, amennyiben a jármű nem felel meg az MR.-ben a jármű fajtához tartozóan meghatározott műszaki feltételeknek, de teljesíti legalább - ideiglenesen a közúti forgalomban való részvétele során - az MR.-ben a lassú járművekre meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeket.
(9) A muzeális jellegű jármű forgalmi engedélyének érvényességi idejét a forgalomban való részvétel feltételeként meghatározott korlátozások és a jármű fajtához e rendeletben meghatározottak alapulvételével kell megállapítani.
(10) A Muzeális Minősítő Bizottság igazolása, továbbá a muzeális jellegű járműhöz kiadott - a (8) bekezdés szerinti esetleges korlátozásokat is tartalmazó - "Műszaki adatlap" alapján a Nyilvántartó a járművet a külön jogszabály szerinti hatósági engedéllyel és jelzéssel látja el.
(11) A Muzeális Minősítő Bizottság egy-egy tagját a Közlekedési Főfelügyelet, a Közlekedési Múzeum, a Történelmi Járművek Nemzetközi Szövetsége (a továbbiakban: F.I.V.A. ) nemzeti képviselő szervezete és a Magyar Autóklub jelöli ki. A muzeális minősítő vizsgálat szervezése és a vizsgálat lefolytatásához szükséges műszaki, technológiai és adminisztratív feltételek biztosítása a Magyar Autóklub feladata.
(12) A Muzeális Minősítő Bizottság - a F.I.V.A. szabályaival összhangban - szabályzatban megállapítja a minősítési vizsgálat eljárási szabályait, így különösen:
a) a muzeális minősítő vizsgálat részletes vizsgálati és minősítés technológiai rendjét,
b) a muzeális minősítő vizsgálat eljárási és adminisztratív szabályait,
c) a muzeális jellegű jármű tulajdonos változása során a muzeális minősítést érintően követendő eljárást, valamint a minősítés visszavonásának rendjét,
d) a F.I.V.A. minősítés honosításának rendjét,
e) a muzeális jellegű járműre vonatkozó egyes MR. rendelkezések alkalmazása alóli mentesítés feltételeit.
(13) A szabályzatot a gazdasági és közlekedési miniszter a belügyminiszterrel egyetértésben hagyja jóvá, a Muzeális Minősítő Bizottság közzéteszi a Közlekedési Értesítőben.

Ennek megfelelően az 1979-es évjáratú jármű 2009-ben lesz muzeális jellegű. A behozatallal kapcsolatban kérem közölje, hogy honnan szeretné behozni a járművet!

Tisztelettel,
Váradi Mihály
igazságügyi vámszakértő