Regisztrációs adótörvény módosítása 2006. január 1-től

2005.11.28. 16:53

Új szabályok, új tételek

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

47. § A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény (továbbiakban: Rega-tv) 2. §-ának 3-5. és a 10. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek: /E törvény alkalmazásában/ "3. személygépkocsi: a Kereskedelmi Vámtarifának az adózás rendjéről szóló törvényben (a továbbiakban: Art.) szereplő időpont szerinti állapota alapján a 8703 vámtarifaszám alá tartozó jármű, ide nem értve a mentőautót és az e törvény szerinti motorkerékpárt; 4. új gépjármű: az a személygépkocsi, illetve motorkerékpár, amely az adó alanya által történt megszerzésének időpontjában legfeljebb 6000 kilométert futott, vagy amelynek első külföldi forgalomba helyezésétől számítva legfeljebb 6 hónap telt el;
5. muzeális jellegű gépjármű: a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 18. § 14. pontjában meghatározott gépjármű;” „10. motorkerékpár: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) alapján motorkerékpárnak vagy segédmotoros kerékpárnak minősülő gépjármű, valamint az a személygépkocsiként forgalomba helyezett négykerekű gépjármű, amelynek saját tömege valamint motorteljesítménye a KRESZ alapján motorkerékpárnak minősülő négykerekű gépjármű ismérveinek felel meg;”

48. § A Rega-tv. 4. §-a (3) bekezdésének bb) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
/Ha a forgalomba helyezés Közösségen belüli beszerzés közvetlen következményeként valósul meg, az adó alanya b) új gépjárműnek nem minősülő gépjárműnél/ „bb) egyéb esetben az a személy, akinek nevére a forgalomba helyezést kezdeményezik.”

49. § A Rega-tv. 8. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adó összegét a gépjárművek egyes kategóriájában az adóhatóság e törvény melléklete alapján határozza meg. Az e törvény szerinti adó az áfa alapjába nem tartozik bele.”

50. § A Rega-tv. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Új gépjármű Közösségen belüli beszerzésekor, ha az áfáta vámhatóság határozattal állapítja meg, adóigazolás csak akkor adható ki, ha az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint fizetendő áfa megfizetése is megtörtént.”

51. § A Rega-tv. 12. §-a a következő f) ponttal egészül ki:
[12. § Az adót nem kell megfizetni]„ f) muzeális jellegű gépjármű forgalomba helyezése esetén.”

52. § A Rega-tv. 13. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 8. § (2) bekezdésében meghatározott esetben ha a különbözet negatív előjelű, az adóalany adó-visszatérítést kérhet az adóhatóságtól. Kérelméhez csatolnia kell az átalakítás változásait tartalmazó forgalmi engedély másolatát. A visszatérített adó összege nem haladhatja meg az eredeti (átalakítást megelőző) állapotban történő forgalomba helyezéskor ténylegesen megfizetett adó és az átalakulás utáni állapot szerint megállapított adó különbözetét.”

53. § A Rega-tv. Melléklete helyébe e törvény 13. számú melléklete lép.

13. számú melléklet a 2005. évi CXIX. törvényhez
"Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez
I. Rész: Adótételek az egyes adókategóriákban

Adótételek személygépkocsik esetén
Adó-kategória A személygépkocsi műszaki tulajdonságai Adótétel [A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint]
8-nál jobb 6-8 5-nél rosszabb
1. Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig 235 000 Ft/db 350 000 Ft/db 470 000 Ft/db
2. Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1301-1500 cm3-ig 340 000 Ft/db 510 000 Ft/db 680 000 Ft/db
3. Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 1501-1700 cm3-ig 450 000 Ft/db 680 000 Ft/db 910 000 Ft/db
4. Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 1701-2000 cm3-ig 700 000 Ft/db 1 040 000 Ft/db 1 390 000 Ft/db
5. Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig 960 000 Ft/db 1 440 000 Ft/db 1 920 000 Ft/db
6. Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 2501-3000 cm3-ig 1 380 000 Ft/db 2 070 000 Ft/db 2 760 000 Ft/db
7. Otto-motoros személygépkocsi 2501-3000 cm3 és dízelmotoros személygépkocsi 3001-3500 cm3-ig 2 100 000 Ft/db 3 150 000 Ft/db 4 200 000 Ft/db
8. Otto-motoros személygépkocsi 3000 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 3500 cm3 felett 3 020 000 Ft/db 4 540 000 Ft/db 6 050 000 Ft/db
9. A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó elektromos meghajtású, illetőleg hybrid (elektromos és Otto-, vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású személygépkocsi 190 000 Ft/db
10. A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerinti 5 környezetvédelmi osztályba tartozó, a 9. pont alá nem tartozó egyéb személygépkocsi 380 000 Ft/db

Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória A motorkerékpár műszaki tulajdonságai Adótétel
1. 80 cm3-ig 20 000 Ft/db
2. 81-125 cm3-ig 95 000 Ft/db
3. 126-500 cm3-ig 135 000 Ft/db
4. 501-900 cm3-ig 180 000 Ft/db
5. 901 cm3-től 230 000 Ft/db

A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési felügyelet a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti.

II. rész: Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam figyelembevételével

Az adó összegét az adóhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg. A számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül. E melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési felügyelet által lefolytatott eljárásban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlap 42. számú rovatban rögzített első forgalomba helyezés időpontja, illetve ennek hiányában a B nemzetközi kóddal jelölt 43. számú rovatban rögzített első hazai nyilvántartásba vétel időpontja értendő. Amennyiben egyik rovatban sem található adat, úgy a gépjármű esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e melléklet II. részében található előírások figyelembevétele nélkül alkalmazandók.

I. A gépjármű forgalomba helyezésétől az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma II. A Melléklet I. része szerinti adótétel-csökkenés mértéke
2-ig 0,03
3-4 0,05
5-6 0,07
7-12 0,11
13-24 0,20
25-36 0,28
37-48 0,34
49-60 0,39
61-72 0,43
73-84 0,46
85-96 0,48
97-108 0,50
109-120 0,52
121-132 0,54
133-144 0,55
145-156 0,56
157-168 0,57
169-180 0,58
181-192 0,59
193-204 0,6
205-216 0,61
217-228 0,62
229-240 0,63
241-252 0,635
253-264 0,64
265-276 0,645
277-288 0,65
289-300 0,655
301-től 0,66

F = A x (1 - K - k x t/T)
F = fizetendő adó;
A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett összeg);
K = az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik;
k = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam utolsó időszakára irányadó, a táblázat II. oszlopában meghatározott mérték csökkentve a "K" mértékével;
T = az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott időtartamon belüli hónapok száma;
t = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a "K" adócsökkentő mértékhez tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felső korlátként megállapított hónapok számával."

A regisztrációs adó törvény 2006. évi változásával kapcsolatban, az alábbiakban szeretném bemutatni a törvényben szereplő regisztrációs adó számítási képlet értelmezését.

A regisztrációs adó kiszámításához tartozó képletben értelmezése az alábbi:
"A": a regisztrációs adó törvény mellékletének I. számú táblázatából a járműhöz tartozó adótétel.
Pl: benzinmotoros, 1598 cm3-es, EURO III-as motorral rendelkező személygépkocsi esetén az "A" értéke:
680 000 forint.

"K": a regisztrációs adó törvény mellékletének II. számú táblázatból a jármű évjáratának - hónapok szerint - megfelelő sor előtti sor szerinti adócsökkentés mértéke.
Pl: 55 hónapja forgalomba helyezett jármű esetében a "K" értéke:
0,34 (37-48 hónapos sorhoz tartozó adat)

"k": a regisztrációs adó törvény mellékletének II. számú táblázatából a jármű évjáratának - hónapok szerint - megfelelő sor szerinti adócsökkentés mértékéből kivonva az előbb megállapított "K" szerinti adócsökkentés mértéke.
Pl: 55 hónapja forgalomba helyezett jármű esetében a "k" értéke:
0,05 (0,39 - 0,34)

"T": A regisztrációs adó törvény mellékletének II. számú táblázatából a jármű évjáratának - hónapok szerint - megfelelő sorban az időtartamon belüli hónapok száma.
Pl: 55 hónapja forgalomba helyezett jármű esetében a "T" értéke:
12 (49-60 hónap közötti hónapok száma)

"t": A regisztrációs adó törvény mellékletének II. számú táblázatából a jármű évjáratának - hónapok szerint - megfelelő sorban az időtartamon belüli hónapok száma.
Pl: A jármű forgalomba helyezésétől eltelt hónapok számából kivonva a "K" számhoz tartozó hónapok felső korlátja:
Pl: 55 hónapja forgalomba helyezett jármű esetében a "t" értéke:
7 (55-48)

A képletbe behelyettesítve az adatokat:
F = A x (1 - K - k x t/T)
F = 680 000 x (1 - 0,34 - 0,05 x 7/12)
F = 680 000 x (1 - 0,34 - 0,029)
F = 680 000 x 0,631
F = 429 080 forint a fizetendő regisztrációs adó az 55 hónapja forgalomba helyezett benzines, EURO III-as, 1598 cm3-es motorral felszerelt személygépkocsi forgalomba helyezése esetén.

Remélem, hogy az információk hasznosnak bizonyulnak a házilag elvégzett adószámításokhoz!