NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 2021. 11. 30.

Hirdetés
2021.11.30. 14:47
Ezt a cikket nem a Totalcar szerkesztősége készítette. Bővebben a PR cikkről, mint hirdetési formátumról itt olvashat.

(a továbbiakban: „Szabályzat”)

1. Bevezetés

A jelen Szabályzat a TotalCar YouTube csatornáján meghirdetett játékban (a továbbiakban: a „Játék”) való részvétel általános szabályait tartalmazza. A játék nyertese vásárlási kedvezményben részesül.

A Játékban való részvétellel a résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”) kifejezetten elfogadják a jelen Szabályzatot. A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten elfogadja, hogy a Játékban való részvétel során a Szabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget visel.

2. A Játék szervezője

A Játék szervezője a SZAKÁL-MET-AL Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Kamaraerdei u. 9/c., adószáma: 10574584-2-13; a továbbiakban: “Szervező”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező megbízott partnere, a TotalCar.hu Kft. (1036 Budapest, Lajos utca 48-66. E ép.; adószáma: 12514988-2-41; a továbbiakban: „TotalCar”) végzi.

A Játék során kisorsolásra kerülő Nyeremény biztosítója a Szervező.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2021. 11. 30. napján 12 órától 2021. 12. 12. napján 0 óráig tart.

4. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban Játékosként (a továbbiakban: „Játékos”) részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel bíró természetes személy

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező (Szakál-Metal Kft.) és a TotalCar.hu munkavállalói, megbízottjai, vállalkozói (vagy bármely más, egyéb jogviszony keretében közreműködők, illetve mindazok, akik részt vesznek a Játék fejlesztésében és üzemeltetésében), továbbá ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező jogosult kizárni a Játékból mindazon személyt,

  • aki nem felel meg a jelen Szabályzat feltételeinek,
  • aki megpróbálja kijátszani a Játék feltételeit (pl. de nem kizárólagosan több néven regisztrálva próbálja növelni az esélyeit),
  • aki tevékenységével a Játék menetét akadályozza, zavarja.

A fentiektől függetlenül is, a Szervező a Játékban való részvétel lehetőségét a jelen Szabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.

5. A Játékban való részvétel módja

A Játékban az vehet részt, aki kommentel az adott Totalcar Youtube videó alatt, és megtippel a következő epizódban szereplő autó mért köridejét a videó alatt a megadott időpontig. A mért köridőhöz legközelebbi tippet beküldő Játékos nyer.

A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő következményekért.

A Játékban való részvétel a résztvevők számára ingyenes és semmilyen vásárlási kötelezettséggel nem jár.

A nyertes Játékos hozzájárul ahhoz, hogy (i) a TotalCar a közösségi profilja nevét totalcar.hu kiadvány közösségi felületein közzétegye, valamint (ii) a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a TotalCar a totalcar.hu honlapon, valamint a totalcar.hu kiadvány közösségi felületein minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan tiszteletben tartása mellett.

A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.

6. A Nyeremény

A Szervező a Játékosok között egy (1) nyertest és egy (1) pótnyertest jelöl ki - a legközelebbi tippelők személyében. A nyertes részére a Szervező 10 ezer forint értékű vásárlási kedvezményre jogosító utalványt biztosít, amely 1000 forint feletti vásárlás esetén érvényesíthető a SZAKÁL-MET-AL Kft. üzleteiben (a továbbiakban: „Nyeremény”).

A Nyereményt a Szervező a Játékban szabályszerűen résztvevő, kizárásra nem került Játékosok között sorsolja ki.

A TotalCar a nyertes Játékosokat Youtube komment formájában értesíti.

A nyertes Játékosnak az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napos jogvesztő határidőn belül kell (i) a Nyereményt átvenni a Szervező székhelyén vagy (ii) írásban értesíteni a Szervezőt, hogy milyen egyéb módon (pl. postai úton) kéri a Nyeremény kézbesítését, amelynek a szokásost meghaladó mértékű költségeit a Szervező átháríthatja a nyertes Játékosra.

Amennyiben a nyertes Játékos részére a Nyereményt a megadott határidőben nem sikerül átadni ill. elküldeni, a Szervező értesíti a pótnyertest. Ezen időponttól kezdődően a Nyereményre az első helyen kisorsolt nyertes Játékos már nem jogosult.

A Nyeremény pénzre, vagy más nyereményekre nem váltható át.

7. Adózási kérdések

A Nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség megállapítását és teljesítését a Szervező vállalja.

8. Adatkezelés

A Játékban történő részvétel során, ill. ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatok kezelője a Szervező. A TotalCar a Játék keretében a Szervező megbízásából eljáró adatfeldolgozóként jár el.

Az által, hogy a Játékban részt vesz a Játékos a Szervező mint adatkezelő részére megadja az e-mail címét, a nevét, a postacímét és a telefonszámát valamint nyertessége esetén a YouTube felhasználói nevét.

Az adatkezelés célja a részvétel, ill. a Nyeremény biztosítása. Az adatkezelés jogalapja a Játékos, mint érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bek. a) pont).

Ezen túlmenően a nyertes Játékos esetében az adatkezelő kezeli a Játékos nevét, lakcímét és azon személyes adatait, amelyeket a nyertes Játékos a Nyereménye átvételéhez kapcsolódóan a Szervező részére megad. Az adatkezelés célja a Nyeremény biztosítása, jogalapja egyrészt az érintettel kötött szerződés teljesítése, másrészt az ehhez kapcsolódó adózási kötelezettségek teljesítése (a GDPR 6. cikk (1) bek. b) ill. c) pontjai). Ennek érdekében a Játékos köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni.

A Játékban megadott személyes adatok kezelésére a jelen Szabályzatban foglaltakon túlmenően a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók. A Játékos a Játékra történő regisztrációval kijelenti, hogy a Szervező Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseit megismerte, megértette, és azokat elfogadja.

Azáltal, hogy a Játékos a totalcar.hu honlapon a Nyereményjátékra regisztrál, magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szabályzat rendelkezéseit, valamint beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén Youtube felhasználói nevét a TotalCar nyilvánosságra hozza-, illetve hogy a Nyeremény biztosítója részére továbbítsa.

9. Egyebek

A Játék nem minősül a szerencsejátékok szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, így annak lebonyolításához előzetes engedélyre nincs szükség.

A Játékos a totalcar.hu honlapot és közösségi felületeket saját felelősségére látogathatja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékost a honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Játékos nem a kellő körültekintéssel járt el. A Játékos köteles tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembevételével eljárni.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező a jelen pontban írtak, illetve a jelen pontban írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.

A Játékos köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti, vagy veszélyezteti. Ezen belül a Játékos köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját és személyhez fűződő jogait.

A Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza, vagy veszélyezteti. Továbbá a Játékos köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szervező érdekeit sérti, vagy veszélyezteti.

A Játékban való részvétel során a Játékos tisztában van az elektronikus adatátvitel természetéből, korlátozott kapacitásából, a korlátozott hozzáférésből, állásidőkből, technikai korlátokból, a Játék felhasználóinak esetleges nagy számából és az ezzel kapcsolatos esetleges technikai és üzemeltetési okokból adódó nehézségekkel. Mindezekre tekintettel a Játék szünet- és hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Játékos a Játék alkalmazását kizárólag a saját kockázatára használja. A Szervezőt a Játék alkalmazással összefüggésben adott információk, vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért, vagy rendelkezésre állásáért, továbbá a Játék alkalmazás felhasználói által tanúsított magatartásért felelősség nem terheli.

A Szervező a Játékkal kapcsolatban kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, kötelező erejű (eltérést nem engedő) szavatosságokat, jótállásokat, illetve felelősséget vállalja, a jelen Szabályzatban meghatározottak szerint. Minden más felelősség a magyar jogszabályok által megengedett mértékben kizárt. A Nyeremény tekintetében a jótállás a Nyeremény forgalmazóját terheli.

A Szervező minden tőle elvárhatót megtesz a Játék tisztaságáért, jelen Szabályzat szerinti lefolyásáért. Ha a Játék kapcsán visszaélés, vagy a Szabályzat megszegésének gyanúja, vagy előre nem látott, elháríthatatlan külső ok (vis maior) merül fel, a Szervező nem köteles helytállni azzal a személlyel szemben, aki a nyertes Játékost jogosulatlannak tartja a Nyereményre, és nem köteles a Játékot megismételni, a nyertest kizárni. A Szervező ezen esetekben ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a Szervező felfüggeszti, vagy megszakítja a Játékot, erről közleményt küld a megszakítás, vagy felfüggesztés időpontjáig a Játékra regisztrált Játékosok elérhetőségére.

A jelen Szabályzatra, a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló esetleges jogviták eldöntésére a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróságok jogosultak.

A hivatalos Játékszabály hozzáférhető a Szervező és a TotalCar székhelyén, valamint elérhető a Totalcar.hu/info honlapon.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. A megváltoztatott Szabályzatot azonnal közzéteszi a korábbi Szabályzat közzétételével azonos helyeken és módon. A Szabályzat lényeges változásáról a Szervező haladéktalanul értesíti a már regisztrált Játékosokat. A résztvevők ilyen esetben dönthetnek a Játékban való részvétel folytatásáról, vagy a Játékból történő kilépésről.

Budapest, 2021. 11. 30.

Ezt a cikket nem a Totalcar szerkesztősége készítette. Bővebben a PR cikkről, mint hirdetési formátumról itt olvashat.