Indiai jogosítvány

2003.06.25. 22:12

Elfogadják Magyarországon az indiait?

Tisztelt Autojogász!

A kérdésem a következő:
Jelenleg hosszabb ideig Indiában tartózkodom, és Indiában szereztem jogosítványt motorra. Magyar jogosítványom csak autóra van.
Elfogadják Magyarországon az indiait? Elfogadják, és honosítható Magyarországon az Indiában kiváltott nemzetközi jogosítvány? Melyik hatóság illetékes?

Tisztelettel:
Sápi Géza

Tisztelt Sápi Úr!

A feltett kérdésben a 35/2000. BM. rendelet ad eligazítást, annak vonatkozó részét alább közlöm:
16. § (1) A külföldi hatóság által kiállított és érvényes vezetői engedély (nemzetközi vezetői engedély) - kivéve az ideiglenes jelleggel vagy a járművezetés tanulására kiadott okmányokat - akkor jogosít vezetésre, ha tartalmazza:
a) az engedély jogosítottjának azonosítására alkalmas adatokat,
b) a jogosított fényképét,
c) az engedély kiállításának időpontját,
d) az engedély számát,
e) az e rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében a járművezetésre szóló engedély érvényességének időpontját,
f) a "permis de conduire" címfeliratot, az engedélyt kiadó ország nevét és/vagy államjelzését, feltéve, hogy a rovatok és a bejegyzések latin betűkkel vagy angol kurzív betűkkel történtek, vagy ebben a formában meg vannak ismételve.

(2) A külföldi hatóság által kiállított vezetői engedélyt megfelelőnek kell tekinteni, ha
a) az az ország, amelyben a vezetői engedélyt kiadták csatlakozott az 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményhez, vagy
b) az engedélyt az Európai Unió valamely tagállamában adták ki,
c) azt nemzetközi szerződés vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján az ország területén tartózkodó, átvonuló külföldi fegyveres erő tagja részére a küldő államban adták ki,
d) ahhoz hiteles magyar nyelvű fordítást csatoltak, és annak segítségével a járművezetési jogosultság tartalma megállapítható.

(3) Amennyiben a külföldi vezetői engedély az (1) és a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, úgy - nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az országhatártól a szálláshelyig, illetve a szálláshelytől a kiléptető határátkelőhelyig jogosít vezetésre.

(4) Nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában az (1)-(2) bekezdés szerinti külföldi vezetői engedély a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodás kezdetétől számított egy évig jogosít járművezetésre, ezt követően a külföldi vezetői engedélyt kérelemre magyar vezetői engedélyre kell cserélni. A cserére vonatkozó kötelezettség nem terjed ki az Európai Unió valamely tagállamában kiállított érvényes vezetői engedélyre.

(5) Viszonosság esetén a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviselet, valamint Magyarországon székhellyel rendelkező nemzetközi szervezet diplomáciai, valamint igazgatási, műszaki személyzetének tagja, illetőleg családtagja külföldön kiállított vezetői engedélye a (4) bekezdés rendelkezéseitől eltérően időkorlátozás nélkül jogosít járművezetésre.

17. § (1) A külföldi vezetői engedély, ha az a 16. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak megfelel, vizsgakötelezettség nélkül cserélhető.
(2) Amennyiben a külföldi vezetői engedélyből a hiteles fordítást követően sem állapítható meg a járművezetési jogosultság tartalma, a közlekedési igazgatási hatóság a cseréhez a tanfolyammentes gyakorlati és/vagy közlekedési ismeretekből történő vizsgát is megköveteli.
(3) Amennyiben a vezetői engedélyből az egészségi alkalmasság időtartama nem állapítható meg, az arról szóló orvosi - illetve, ha azt külön jogszabály előírja, a pályaalkalmassági vizsgálatról szóló - igazolást is be kell mutatni.
(4) Amennyiben a külföldi vezetői engedélyt kiállító hatóság a vezetési jogosultságot korlátozta, közlekedési igazgatási hatóság az okmány hiteles fordítását a 16. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) és c) pontjában felsorolt feltételeknek való megfelelés esetén is kérheti.

18. § (1) A honosítás során kiadott magyar vezetői engedélyt az egészségi alkalmasságnak megfelelő időtartamra és - e rendelet rendelkezéseire figyelemmel - azokra a járművekre és azokkal a feltételekkel lehet érvényesíteni, amelyre a külföldi vezetői engedély is érvényes.

19. § (1) A külföldi hatóság által magyar állampolgár részére kiállított vezetői engedély a hazatérés bejelentését követő hat hónapig érvényes.

Tisztelettel:
Autójogász