Meghiúsult első forgalomba helyezés miatti reg. adó visszaigénylés

2011.01.31. 12:04

Tisztelt Autójogász!

Segítségét kérem a következőkben: használt szgk. első forgalomba helyezése (a múlt héten) meghiúsult (osztrák forg. engedély 1. példánya hiányzott, csak a 2. példány + törzskönyv van meg). Az Okmányiroda szerint visszaigényelhető a befizetett közel 600 ezer Ft regisztrációs adó. A Vám- és Pénzügyőrség munkatársától nem kaptam megfelelő tájékoztatást, milyen formában (Kérelem, fellebbezés?) és milyen adatokat szolgáltatva lehet visszaigényelni az összeget? Természetesen rövid indokolás, határozat, többi irat másolatban való csatolása egyértelmű, csak nem szeretnék hónapokig levelezni a hatósággal, főleg, hogy dec. végével (ha jogutóddal is) megszűnnek. Megköszönöm, ha tájékoztat arról, mely paragrafus tartalmazza a szükséges információkat.

Segítségét előre is köszönöm!

Tisztelettel:
F. Andrea

Tisztelt F. Andrea!

A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény 13. §-a tartalmazza az erről szóló rendelkezéseket:
„13. § (1) A forgalomba helyezés előtt megfizetett adó a vámhatósághoz benyújtott kérelemmel visszaigényelhető, ha
a) a gépjárművet - forgalomba helyezés nélkül - végleges rendeltetéssel belföldről kiszállítják vagy kiviszik;
b) a forgalomba helyezés előtt a gépjármű
ba) műszaki állapota miatt a forgalomba helyezésre igazoltan alkalmatlanná vált;
bb) megsemmisülése vagy eltulajdonítása (ellopása, elrablása) miatt a forgalomba helyezése igazoltan ellehetetlenült;
c) a gépjármű forgalomba helyezése adómentes.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett esetben a kiszállítás, kivitel tényét
a) a Közösség területén kívüli területre történő kiszállítás, kivitel esetében a kiléptetést igazoló okmánnyal,
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig
ba) saját fuvareszközzel történő kiszállításnál belső elszámolással,
bb) fuvareszköz igénybevétele nélküli kivitelnél a Z betűjelű rendszám visszajuttatásával,
bc) harmadik személy közreműködésével történő kiszállításnál nemzetközi fuvarlevéllel kell igazolni.
(3) Az adó visszaigénylésének feltétele az is, hogy a gépjármű adóigazolását legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg a vámhatóságnak visszaszolgáltassák.
(4) Abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározottakhoz képest a gépjárművet utóbb mégis forgalomba helyezik, újból adókötelezettség keletkezik.
14. § (1) Ha a 8. § (2) bekezdése szerinti esetben a különbözet előjele negatív, a gépjármű átalakítása előtti forgalomba helyezéskor megfizetett és az átalakítást követő forgalomba helyezéskor számított adó különbözetét az adóalany a vámhatósághoz benyújtott kérelemmel visszaigényelheti.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetben a kérelemhez csatolni kell az átalakítás változásait tartalmazó forgalmi engedély másolatát.”

Tisztelettel: dr. Koszoru István