Parkolás munkahelyi következményei

2007.04.20. 21:43

Tisztelt Autójogász!

Munkáltatóm tulajdonában lévő gépjárműre kaptunk egy fizetési felszólítást a parkoló társaságtól. A bírság 2004. 12. 07-éről szól, a levelet 2007. 02. 20-án adták postára. Az a kérdésem, hogy kinek kell bizonyítania, hogy az illető autót aznap ki vezette? A személygépjárműt többen használtuk, menetlevél nem fellelhető arra a napra, egyedül (nem hivatalos, elektronikus) ügyeleti beosztás áll rendelkezésünkre. Ez pedig nem mérvadó, mivel bizonyíthatóan nem kapcsolódik össze a gépjárműhasználattal. Ebben az esetben a munkáltatóm levonhatja a fizetésemből a büntetés összegét, ha szerinte én voltam a ludas? (holott erre bizonyítéka nincs)

Köszönettel:

B. Péter

Tisztelt B. Péter !

A Munka Törvénykönyve szerint a munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. A munkavállaló vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a munkáltatónak kell bizonyítania. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés mértéke a munkavállaló egyhavi átlagkeresetének ötven százalékát nem haladhatja meg. Kollektív szerződés vagy munkaszerződés a károkozás, illetve a károkozó körülményeire, így különösen a vétkesség fokára, a károkozás jellegére, gyakoriságára, valamint a munkavállaló beosztására tekintettel a kártérítés mértékét ettől eltérően is szabályozhatja. A kártérítés mértékét a munkaszerződés legfeljebb másfél havi, a kollektív szerződés legfeljebb hathavi átlagkeresetig határozhatja meg; ettől érvényesen eltérni nem lehet. Szándékos károkozás esetén a munkavállaló a teljes kárt köteles megtéríteni. A munkáltató a munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó igényét bíróság előtt érvényesítheti. Kollektív szerződés meghatározhatja azt az értéket, amelyet meg nem haladó mértékben a munkáltató a munkavállalót közvetlenül kártérítésre kötelezheti. Ebben az esetben a kollektív szerződésben meg kell határozni a kártérítés kiszabására irányadó eljárási rendet is. Tehát a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy ki okozta a kárt a szabálytalan parkolással, és ha csak nincs kollektív szerződés a cégnél, mely a közvetlen letiltást lehetővé teszi, bíróság előtt követelheti kára a kár (bírság) megtérítését.

Tisztelettel:

Dr. Koszoru István